Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8518
Title: Організаційний розвиток органів публічної влади: моніторинг якісної трансформації людських ресурсів
Other Titles: Organizational development of public authorities: monitoring of the qualitative transformation of human resources
Authors: Привалова, Н. В.
Keywords: організаційний розвиток
управління людськими ресурсами в сфері публічного управління
механізм моніторингу якісної трансформації людських ресурсів органу публічної влади
модель моніторингу
реформування публічного управління
organizational development
human resources management in public administration
mechanism for monitoring the qualitative transformation of human resources of the public authority
model of monitoring
reform of public administration
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Привалова, Наталія Володимирівна Організаційний розвиток органів публічної влади: моніторинг якісної трансформації людських ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Н. В. Привалова ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2018. - 20 с. - 17-18.
Abstract: У дисертації досліджується моніторинг якісної трансформації людських ресурсів як складова організаційного розвитку органів публічної влади. Зокрема, розглядаються теоретико-методологічні засади організаційного розвитку органів публічної влади, а саме: передумови і пріоритети організації ефективного кадрового забезпечення органів влади в умовах реформування публічного управління. На основі цього обґрунтовується актуальність імплементації концепції управління людськими ресурсами в сферу публічного управління. З огляду на особливості організаційного розвитку органу публічної влади, досліджується місце і роль в ньому моніторингу управління людськими ресурсами. Окремо досліджується моніторинг якісної трансформації людських ресурсів в системі управління організаційним розвитком органу публічної влади шляхом аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду організації постійного моніторингу та перевірки ефективності й результативності управління людськими ресурсами в органі публічної влади; на основі вивчення основних критеріїв та індикаторів якості людських ресурсів органу публічної влади в сучасних умовах реформування публічного управління. Обґрунтовуючи сутність й об’єктивні ознаки моніторингу якісної трансформації людських ресурсів в системі управління організаційним розвитком органу публічної влади, досліджуються його цілі, завдання, функціональний зміст. Пропонується концептуальна модель моніторингу якісної трансформації людських ресурсів органу публічної влади як підсистеми управління організаційним розвитком. Вироблено рекомендації органам публічної влади, які спрямовані на забезпечення стабільного організаційного розвитку та ефективного набуття персоналом нових компетентностей через запровадження нової моделі моніторингу якісної трансформації людських ресурсів.
The dissertation examines the monitoring of the qualitative transformation of human resources as a component of organizational development of public authorities. In particular, the theoretical and methodological principles of organizational development of public bodies are considered, namely: preconditions and priorities of organization of effective staffing of government bodies under the conditions of reforming public administration. The relevance of the concept of human resources management in the sphere of public administration is substantiated. Taking into account the peculiarities of organizational development of public authority, the place and role in it of monitoring of human resources management is researched. Among the types of monitoring that are used in public administration system, we include: monitoring of personnel policy, municipal monitoring, public monitoring. The types of monitoring used in the human resources management (HRM) system include the following groups: monitoring of management coordination, diagnostic monitoring, monitoring of activities; reactive and proactive monitoring; active and passive monitoring; monitoring of feedback; statistical monitoring; sociological monitoring; conceptual monitoring; motivational monitoring; acmeological monitoring; professional monitoring; monitoring of the quality of life of civil servants; personnel monitoring. Separately, the monitoring of the qualitative transformation of human resources in the system of managing the organizational development of the public authority through the analysis of domestic and foreign experience in monitoring and evaluation of the efficiency and effectiveness of human resources management in the public authority; on the basis of studying the main criteria and indicators of the quality of human resources of the public authority under the current conditions of reforming public administration. For instance, in an effective organization the employees are monitored continually.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8518
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2716.pdf5.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.