Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8566
Title: Інституціональний механізм публічно-приватного партнерства в Україні в контексті децентралізації влади
Other Titles: Institutional mechanism of public-private partnership in Ukraine in the context of decentralization of power
Authors: Фоменко, О. П.
Keywords: інституціональна парадигма
публічно-приватне партнерство
інституціональна модель
інституціональне середовище
інституціональна інфраструктура
інституціональний механізм публічно-приватного партнерства
институциональная парадигма
публично-частное партнерство
институциональная модель
институциональная среда
институциональная инфраструктура
институциональный механизм публично¬частного партнерства
institutional paradigm
public-private partnership
institutional model
institutional environment
institutional infrastructure
institutional mechanism of public- private partnership
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Фоменко, Олена Петрівна Інституціональний механізм публічно-приватного партнерства в Україні в контексті децентралізації влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. П. Фоменко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2018. - 20 с. - 16-17.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню та побудові квантових задач з кількома чи всіма відомими розв'язками. Так інверсний метод було застосовано до побудови квазі-точно розв'язуваних систем, які описуються багатовимірним стаціонарним рівнянням Шрьодінгера з двома відомими рівнями чи одновимірним нестаціонарним з одним відомим розв'язком. Значну увагу було приділено новим напрямам квантової механіки, зокрема квантовій механіці з неермітовими гамільтоніанами та квантовій механіці з деформованими алгебрами Гайзенберга, які приводять до виникнення мінімальної довжини. Нами знайдено загальний вираз суперпотенціалу РТ-симетричного гамільтоніану, що дало змогу його факторизувати і, як наслідок, отримати широкий клас квазіточно розв'язуваних РТ-симетричних гамільтоніанів з одним відомим рівнем. Побудовано новий клас квазі-точно розв'язуваних неермітових гамільтоніанів з дійсним спектром. Нами було точно розв'язано одновимірну кулонівську задачу в деформованому просторі з мінімальною довжиною. На її прикладі показано, що наявність мінімальної довжини необов'язково усуває сингулярність. Розвинуто квазі-класичне наближення та проаналізовано його застосовність для випадку деформованого простору з мінімальною довжиною; знайдено узагальнення формули квантування Бора-Зомерфельда. Всі отримані результати проілюстровані кількома прикладами.
В диссертации комплексно, с учетом современных методов познания, достижений отечественных и зарубежных исследований, международного и действующего законодательства Украины раскрыто концептуальное видение совершенствования государственно-частного партнерства с точки зрения международных практик территориальной, институциональной, организационной децентрализации и децентрализации структурно-институционального взаимодействия субъектов государства и бизнеса. Обоснованы основные направления и алгоритм внедрения институционального механизма публично¬частного партнерства как системного элемента государственной региональной политики в условиях децентрализации полномочий в Украине. Исследование опирается на методологические позиции институциональной парадигмы, в рамках которой проанализированы понятия «институциональная среда», «институциональная инфраструктура», «институциональный механизм», институциональная модель государственно-частного партнерства. Раскрыта специфика институциональной модели государственно-частного партнерства в Украине в контексте альтернативных Х-У парадигм институционального развития. Результаты исследования могут быть использованы в процессе разработки и реализации практических мероприятий по повышению эффективности институционального механизма публично-частного партнерства в Украине, в учебном процессе в учреждениях, где осуществляют подготовку специалистов публичного управления и администрирования.
This dissertation comprehensively presents the conceptual vision of public-private partnership improvement with respect to international practices of territorial, institutional, organizational decentralization and decentralization of structural and institutional interaction between the state bodies and business entities taking into account modem methods of cognition, achievements of domestic and foreign studies, international and current legislation of Ukraine. The principal directions and implementation algorithm for the institutional mechanism of public-private partnership as a system element of the state regional policy in the context of decentralization of powers in Ukraine are substantiated herein. The research is based on methodological positions of the institutional paradigm, in terms of which the concepts of «institutional environment», «institutional infrastructure», «institutional mechanism», «institutional model» of public-private partnership are analyzed. The specifics of the institutional model of public-private partnership in Ukraine in the context of alternative X-Y paradigms of institutional development are revealed. The role of international standards of public-private partnership as examples for the regulatory framework formation and the construction of an appropriate institutional mechanism in Ukraine is shown herein. This research work discloses features of global infrastructure of public-private partnership as a multi-level, decentralized structure, that is composed of bodies in all sectors of society - government, intergovernmental structures, non-govemmental organizations, including organizations of international importance, transnational corporations, private structures and individuals. It is shown that the institutional mechanism effectiveness of public-private partnership in Ukraine depends on the implementation of decentralized public administration from the perspective of international practices and the enhancement of the role of «expert opinion».
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8566
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2714.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.