Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8688
Title: Інтелімедійна автоматизована система підтримки прийняття рішень при бурінні нафтогазових свердловин
Other Titles: The intellimedia automated system for decisions support by the drilling of the oil and gas wells.
Authors: Мельник, В, Д,
Keywords: інтелімедіа
інтелектуальна підтримка прийняття рішень
буріння нафтових і газових свердловин
графічні маркери
масштабованість
правила
бази знань
абдуктивний фреймворк
коефіцієнти впевненості
обмеження
растрові зображення
відеофайли
intellimedia
intelligent decision support
drilling of oil and gas wells
graphic markers
scalability
rules
knowledgebases
abductive framework
certainty coefficients
constraints
bitmap images
videos
Issue Date: 2021
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Мельник, Віталій Дмитрович Інтелімедійна автоматизована система підтримки прийняття рішень при бурінні нафтогазових свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / В. Д. Мельник ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2021. - 20 с. - 16-18.
Abstract: Дисертацію присвячено розробці методу інтелімедійної підтримки прийняття рішень в процесі буріння нафтогазових свердловин на основі методології масштабованих маркерів, що розглядається як основний елемент технології інтелектуального тренінгу з використанням тьюторних тренажерів як виду інтелектуальних автоматизованих систем. При побудові концептуальної предметної моделі інтелімедійної інформаційної системи виконано моделювання основних компонентів автоматизованих тренінгових систем у формі інтелектуальних тренажерів з точки зору особливостей представлення контенту тренінгового матеріалу та методів тестування, що застосовуються, в тому числі в формі емуляції ситуацій підтримки прийняття керуючих технологічних рішень.Досліджено формальні основи процесу моделювання контенту інтелімедійної автоматизованої системи на основі базової технології представлення та задоволення обмежень шляхом введення технологічних проблем з накладеними обмеженнями як ситуацій інтелектуальної підтримки прийняття рішень засобом реалізованих інтелектуальних функцій інтелімедійної системи. Визначена структура релевантності щодо умов задоволення технологічних обмежень в контексті прийняття рішень, що дозволяє введення метричних характеристик формальних конструкцій в процесі побудови та імплементації абдуктивного виведення знань на основі мультимедійних входжень. Для рішення даної задачі досліджено сутність та види абдуктивних міркувань з введеними ймовірнісними складовими процесу інтерпретації, що дозволило оцінити ефективність абдуктивного підходу в цілому при вирішенні задач класифікації на множині мультимедійного контенту з метою подальшої імплементації релевантних доменних знань, в тому числі шляхом їх видобування на основі мультимедійних даних з регульованою ймовірнісною оцінкою в формі коефіцієнтів впевненості для заданих формальних конструкцій.
The thesis is devoted to the development of method for intellimedia based decision support in the process of drilling of oil and gas wells based on the methodology of scalable markers, treated as an essential part of the intelligent training technology with the use of tutor-simulators as an intelligent automated systems means. By the constructing of the conceptual model of the subject of intellimedia information system, the basic components of the automated training systems was modelled for achieving the form of intelligent simulators in terms of features that represent the content of training materials and the methods of testing, including in the form of decision-support situations emulation control for projected technological solutions. The basics of simulation process for content of intellimedia automated system were studied based on the core technology of representation and constraint satisfaction theory by introducing the concept of technological problems with constrains situations as intelligent decision support tool implemented main intelligent features of intellimedia system. The structure meets the relevant conditions regarding technological constrains in the context of decision making and it allows the introduction of metric characteristics of formal structures in the process of building and implementing knowledge abductive output based on multimedia entries. The essence and types of abductive reasoning with imposed probabilistic component of the interpretations were analysed that allowed to evaluate the effectiveness of abductive approach as a whole by solving problems of classification on the set of multimedia content in order to facilitate the implementation of relevant domain knowledge, including their extraction from media with variables probabilistic estimation in the form of confidence factors for scalable markers with imposed constraints tool developing.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8688
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2915.pdf434.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.