Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8708
Title: Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля об'єктами нафтогазового комплексу
Authors: Дригулич, П. Г.
Keywords: еколого-геологічний моніторинг
геофізичні методи
температурні аномалії
об'єкти НГК
шламонакопичувач
бурова
нагнітальна свердловина
нафта
газ
нафтопродукти
відходи буріння
хімреагенти
эколого-геологический мониторинг
геофизические методы
температурные аномалии
объекты НГК
шламонакопитель
буровая
нагнетательная скважина
нефть
газ
нефтепродукты
отходы бурения
химреагенты
ecological-geological monitoring
geophysical methods
temperature anomalies
objects of oil and gas complex
drill cuttings collector
drill hole
injection well
oil
gas
oil products
drilling waste
chemical reagents
Issue Date: 2008
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Дригулич, Петро Григорович Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля об'єктами нафтогазового комплексу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 16.04.08 / П. Г. Дригулич. - Івано-Франківськ, 2008. - 199 с. : 177-193.
Abstract: Метою досліджень є теоретичне та практичне обґрунтування раціонального комплексу експрес-методів еколого-геологічного моніторингу забруднення довкілля нафтою і нафтопродуктами та розроблення технологічних рішень і технічних засобів зменшення шкідливого впливу на нього об'єктів НТК. Для реалізації поставленої мети визначено наступні завдання: - провести класифікацію джерел та агентів забруднення довкілля окремими об'єктами НТК; - проаналізувати сучасний стан еколого-геофізичних досліджень на об'єктах НТК; - узагальнити та проаналізувати наявні підходи щодо комплексу екогеофізичних методів досліджень забруднення приповерхневих шарів нафтою і нафтопродуктами; - теоретично обґрунтувати природу локальних температурних аномалій у приповерхневих шарах, пов'язаних із забрудненням ґрунтів нафтопродуктами; - розробити раціональний комплекс екогеофізичних методів експресного дослідження локальних зон забруднення приповерхневих шарів нафтопродуктами і визначення шляхів їх міграції з подальшим підтвердженням і деталізацією геохімічними .методами; - провести промислову апробацію розробленого комплексу шляхом проведення еколого-геологічного моніторингу на конкретних об'єктах НТК; - за результатами досліджень розробити техніко-технологічні рішення підвищення екологічної безпеки досліджуваних об'єктів НТК.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8708
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d322.pdf38.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.