Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8710
Title: Метод контролю за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів
Authors: Кучмистенко, О. В.
Keywords: метод контролю
несанкціонований відбір
магістральний нафтопровід
нечітка логіка
нечітка модель
метод контроля
несанкционированный отбор
магистральный нефтепровод
нечеткая логика
нечеткая модель
method of the control
non-authorized flow out
fuzzy logic
fuzzy model
Issue Date: 2006
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Кучмистенко, Олександр Васильович Метод контролю за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 23.06.06 / О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ, 2006. - 187 с. - 158-171.
Abstract: Мета роботи полягає в розробленні методу та засобів автоматизованого контролю за витіканнями і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів, які відбуваються за умов апріорної та поточної невизначеності. Досягнення вказаної мети забезпечується в дисертаційній роботі шляхом розв’язання наступних задач: • аналіз сучасного стану проблеми оперативного виявлення місць і часу відборів нафти з МН та особливості процесів контролю технічного стану МН при відборах нафти; • розроблення інформаційної моделі процесу відбору нафти з МН; • розроблення логіко-лінгвістичної моделі процесів витікань і несанкціонованих відборів нафти з МН, які виникають під час експлуатація за умов апріорної та поточної невизначеності; • обґрунтування методу прискорення розрахунків для виявлення факту відбору нафти, а також визначення його місця; • формалізація постановки задачі автоматизованого контролю за відборами нафти з МН, виходячи зі специфіки задачі контролю та з урахуванням нестаціонарного характеру процесів відборів нафти; • розроблення методу контролю за відборами нафти з МН на основі методів нечіткої логіки і теорії нечітких множин; • розроблення архітектури системи автоматизованого контролю (САК) для визначення місця і часу відборів нафти з МН у реальному часі, складання алгоритму ідентифікації пошкоджень МН та програмних засобів забезпечення САК, а також проведення апробації розробленого методу в промислових умовах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8710
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d273.pdf22.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.