Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8717
Title: Просторовий розподіл покладів вуглеводнів і шляхи підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у Дніпровсько-Донецькій западині
Authors: Кучма, Л. М.
Keywords: Дніпровсько-Донецька западина
нафтогазоносність
скупчення ВВ
ресурси
пошуково-розвідувальні роботи
геолого-економічна ефективність
Днепровско-Донецкая впадина
нефтегазоносность скопления УВ
нефтегазоносность
скопления УВ
ресурсы
поисково-разведочные работы
геолого-экономическая эффективность
Dneprovsko-Donetsk depression
petroleum potential
resources
exploration works
geological-economic efficiency
Issue Date: 2000
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Кучма, Людмила Михайлівна Просторовий розподіл покладів вуглеводнів і шляхи підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у Дніпровсько-Донецькій западині : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 12.04.01 / Л. М. Кучма. - Івано-Франківськ, 2000. - 166 с. - 156-166.
Abstract: У дисертації наведене теоретичне узагальнен¬ня і нове вирішення наукової задачі з метою розробки наукових рекомендацій з підвищення цілеспрямованості та ефективності ГРР на основі встановлення осо¬бливостей просторового розподілу в ДДЗ промислових скупчень ВВ різного складу й аналізу результативності ГРР на нафту і газ. Для досягнення даної мети в роботі розглядаються і вирішуються наступні задачі: - встановлення основних особливостей розподілу промислових скупчень ВВ різного складу і фазового стану, а також величини запасів за площею й у стратиграфічному розрізі як основи для перспективного планування ГРР; - виявлення тенденцій і закономірностей зміни показників результативності геологорозвідувального процесу в часі; - з’ясування очікуваної геолого-економічної ефективності пошуків і розвід¬ки покладів нафти і газу на великих глибинах; - визначення резервів і шляхів підвищення ефективності ГРР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8717
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d186.pdf18.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.