Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8719
Title: Методи технологічних розрахунків нафтопроводів при послідовному перекачуванні різносортних нафт
Authors: Люта Наталія В, Н. В.
Keywords: послідовне перекачування
нафтопровід
пропускна здатність
різносортні нафти
последовательная перекачка
нефтепровод
пропускная способность
разносортные нефти
batching
oil pipeline
transmission capacity
various oil grades
Issue Date: 2003
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Люта, Наталія Вікторівна Методи технологічних розрахунків нафтопроводів при послідовному перекачуванні різносортних нафт : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" / Н. В. Люта ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 231 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка нових і удосконалення існуючих методів технологічних розрахунків нафтопроводів при послідовному перекачуванні нафт різних сортів і розробка рекомендацій щодо використання даної технології на нафтопроводах України. Відповідно до мети були визначені наступні задачі досліджень: - дослідити закономірності сумішоутворення різносортних нафт при їх по¬слідовному перекачуванні по трубопроводу, одержати аналітичні вирази для ефективного коефіцієнта дифузії і довести їх адекватність шляхом спі- вставлення результатів теоретичних та експериментальних досліджень; - дослідити вплив інтенсивності сумішоутворення різносортних нафт на комплекс технологічних параметрів їх послідовного перекачування по ма¬гістральних нафтопроводах з пересіченим рельєфом і довільною геометри¬чною структурою; - обґрунтувати вибір математичних моделей дл визначення коефіцієнта гі¬дравлічного опору, розрахункових значень фізичних властивостей різносо¬ртних нафт при їх послідовному перекачуванні по нафтопроводах; - дослідити динаміку зміни витрати і тиску в нафтопроводі у рамках стаці¬онарної моделі гідродинаміки послідовного перекачування нафт різних со¬ртів; - дослідити динаміку зміни витрати і тиску в нафтопроводі у рамках неста¬ціонарної моделі гідродинаміки послідовного перекачування нафт різних сортів; - оцінити вплив нестаціонарності на основні режимні параметри процесу послідовного перекачування нафт і обгрунтувати сферу застосування роз¬роблених методів технологічних розрахунків нафтопроводів. Об’єктом дослідження є магістральні нафтопроводи , на яких реалізується технологія послідовного перекачування нафт різних сортів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8719
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d221.pdf10.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.