Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8781
Title: Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України
Other Titles: Spatio-temporal geophysical and related factors for landslide processes forecastingwithin the Carpathian region of Ukraine
Authors: Штогрин, Л. В.
Keywords: геофізика
активізація зсувів
зсувонебезпека
інженерно-геологічне районування
тектонічна зона
розломи
літологофаціальний склад
геофізичні аномалії гравітаційних і магнітних полів
часові ряди
чинники
часовий прогноз
ризики
geophysics
activation of landslides
landslideshazard
local anomalies of gravitational and magnetic fields
tectonic faults
time series
local anomalies of gravitational and magnetic fields
tectonic faults
time series
factors
time forecast.
risk
Issue Date: 2021
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Штогрин, Людмила Василівна Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Л. В. Штогрин ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2021. - 22 с. : рис., табл. - 18-21.
Abstract: Дисертаційна праця присвячена вирішенню актуальної задачі – часовому прогнозу зсувних процесів на регіональному рівні з метою оперативного реагування на ймовірну небезпеку зсувів та зменшенню ризиків від їх наслідків. Враховуючи схему інженерно-геологічного районування України за геологогеоморфологічними та структурно-тектонічними умовами досліджувались закономірності розповсюдження та розвитку зсувних процесів у Карпатському регіоні. Відображення зсувів в аномаліях сили тяжіння та магнітного поля свідчить про доцільність застосування геофізичних методів для картування послаблених зон гірських порід: від’ємні гравітаційні аномалії оконтурюють осадові четвертинні відклади, високі градієнтні зони контролюють тектонічні порушення; інтенсивні аномалії магнітного поля пояснюються впливом вулканічних порід високої намагніченості, а осадові та метаморфічні породи відображаються аномаліями різного знаку через невелику намагніченість та контрастність щільності порід. Оцінено кількісний зв'язок між зонами тектонічних порушень і зсувними процесами. Дане дослідження у майбутньому може застосовуватись під час просторового прогнозування розвитку зсувів на територіях зі спорідненими структурно-тектонічними умовами. На основі ґрунтовного статистичного аналізу та обробки багаторічних рядів спостережень активізації зсувів та просторово-часових геофізичних – сонячної активності, сумарної річної енергії землетрусів та супутніх чинників – рівнів ґрунтових вод, атмосферних опадів і температури повітря визначено основні періоди активізації зсувів та оцінено внесок кожного чинника в комплексний показник ймовірності розвитку зсувів.
The dissertation is devoted to the solution of the problem of time forecasting of landslide processes. Regularities of distribution and development of landslide processes in the Carpathian region were studied, taking into account the scheme of engineeringgeological zoning of Ukraine according to geological-geomorphological and structuraltectonic conditions. The peculiarities of the reflection of the tectonic structure, zones of decompression, fragmentation of rocks and lithological composition in gravimagnetic fields on a regional scale are examined, and their association with landslide processes is evaluated for the first time. The connection between the impact of the fault zones on landslide processes can be used in the future for spatial forecasting of the development of landslides in territories with related structural-tectonic conditions. Time forecasting of landslide hazard is performed on the basis of thorough statistical analysis and processing of long-term series of observations of landslide activation and spatio-temporal geophysical - solar activity, seismicity and related factors: groundwater levels, precipitation and air temperature. The main periods of landslide activation and the contribution of each time factor are identified and evaluated in a comprehensive indicator of the probability of landslides. Forecast weather models were built taking into account the differences of engineering and geological conditions for different regions.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8781
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2912.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.