Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8842
Title: Культурна політика держави як чинник реформування суспільства
Authors: Малімон, В. І.
Keywords: культура
культурна політика
держави
державне управління у сфері культури
державне регулювання у сфері культури
механізми державного управління
реформування суспільства
culture
cultural policy
governance in culture
state regulation in the field of culture
governance mechanisms
reforming society
Issue Date: 2010
Publisher: Київ
Citation: Малімон, Віталій Іванович Культурна політика держави як чинник реформування суспільства : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.07.11 / В. І. Малімон. - К., 2010. - 216 с. - 185-216.
Abstract: та розробка практичних рекомендацій щодо напрямів їх удосконалення в Україні. Досягнення цієї мети передбачає розвязання наступних завдань: - здійснити аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової літератури, стану дослідженості проблеми в теорії державного управління, на основі якого обґрунтувати зміст феномена культури як чинника суспільних трансформацій; - визначити сутність та основні складові культурної політики держави; - дослідити зарубіжний досвід державного управління у сфері культури і з'ясувати можливості його використання у вітчизняній практиці; - проаналізувати стан нормативно-правового забезпечення державної культурної політики в Україні; - розкрити інституційні та фінансово-економічні засади реалізації державної політики у сфері культури в Україні; - виявити основні недоліки й проблеми культурної політики в Україні; - розробити практичні рекомендації щодо напрямів оптимізації механізмів організаційного, правового та фінансового забезпечення державного регулювання розвитку сфери культури. Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення управлінської діяльності у сфері культури. Предмет дослідження — особливості й механізми реалізації культурної політики держави як детермінанти суспільних трансформацій. Гіпотеза дослідження грунтується на припущенні, що цілісне дослідження сутності та особливостей реалізації культурної політики держави в сучасних умовах дасть змогу визначити основні напрями її оптимізації, засоби і механізми реалізації, адекватні тим процесам і тенденціям, що спостерігаються у культурному житті суспільства.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8842
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d402.pdf268.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.