Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8849
Title: Екологічно безпечні технологічні процеси іонообмінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту
Authors: Мальований, А. М.
Keywords: амонійний азот
іонообмінні процеси
біологічні процеси
стоки
аеробні бактерії
анаеробні бактерії
солевміст
регенерація
аммонийный азот
ионообменные процессы
биологические процессы
аэробные бактерии
анаэробные бактерии
солесодержание
регенерация
ammonium nitrogen
ion-exchange processes
biological processes
wastewater
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
salinity
regeneration
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мальований, Андрій Мирославович Екологічно безпечні технологічні процеси іонообмінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 29.03.13 / А. М. Мальований. - Львів, 2013. - 162 с. : іл., рис. - 148-162.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня екологічної безпеки шляхом впровадження енергоефективної технології очищення стічних вод від амонійного азоту за сумісного застосування іонообмінних та біологічних процесів. Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання: • Теоретично та експериментально дослідити обмінну ємність та селективність різних іонообмінних матеріалів у відношенні до іону амонію в процесах очищення стоків різного складу та вивчити вплив складу регенераційного розчину на ефективність проведення регенерації іонообмінних матеріалів. • Дослідити вплив температури, концентрацій субстрату та NaCl у стічних во¬дах на активність біологічного процесу Anammox. • Дослідити адаптацію аеробних та анаеробних бактерій-окисників амонію до підвищеного солевмісту та перевірити можливість очищення регенерату іонного обміну з використанням біологічного процесу часткової нітритації/Anammox. • Розробити технічні рішення з забезпечення екологічної безпеки на основі технологічних схем очищення міських стоків з вилученням амонію за двостадійною технологією. Об’єкт дослідження - процеси очищення міських стоків від амонійного азоту. Предмет дослідження - комплексна технологія іонообмінно-біологічного очищення міських стоків, забруднених амонійним азотом. Методи досліджень включають розроблену методику експериментальних досліджень, стандартні апробовані хімічні методи аналізу форм азоту, електрохімічні методи визначення електропровідності, pH та концентрації розчиненого кисню а також методи визначення активності груп мікроорганізмів, які ґрунтуються на принципах вимірювання тиску та вимірюванні концентрації розчиненого кисню. Використовувався також метод планування експерименту з побудовою поверхні відклику багатопараметричної моделі з використанням програми MODDE 7.0.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8849
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d464.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.