Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8857
Title: Руйнування/закриття храмів радянською владою у західних областях УРСР на зламі 1970-х-1980-х рр.: масштаби, реакція віруючих
Authors: Пуйда, Р.
Муравський, О.
Keywords: західні області
УРСР
культова споруда
руйнування
віруючі
zachodnie regiony
Ukrainskiej SRR
budowla sakralna
zniszczenie
wierni
western regions
USSR
cult building
destruction
believers
Issue Date: 2021
Publisher: ISAP
Citation: Пуйда, Р. Руйнування/закриття храмів радянською владою у західних областях УРСР на зламі 1970-х-1980-х рр.: масштаби, реакція віруючих / Р. Пуйда, О. Муравський // Knowledge, Education, Law, Management. - 2021. - №4(40). - С. 68-72.
Abstract: У період розвинутого соціалізму значні зусилля державно-партійні органи радянської влади докладали до пропаганди атеїзму та боротьби із релігійністю населення. У цьому контексті західноукраінські області відігравали особливу роль, адже у краї зосереджувалася значна кількість культових споруд, а релігійність населення була значно вищою за офіційні загальнореспубліканські показники. У статті розглянуто масштаби руйнування храмів у західноукраінському регіоні у контексті політики атеїзації місцевого населення державно-партійними органами влади. Визначено кількість культових споруд, які зазнали руйнувань або ж були закриті, перепрофільовані на господарські будівлі, розглянуто методи боротьби віруючих за відновлення їхньої діяльності у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х рр.
W okresie rozwinitego socjalizmu panstwowo-partyjne wkadze radzieckie dazylу do propagowania ateizmu i walki z religijnosci ludnosci. W tym kontekscie regiony zachodnioukrainskie odgrywaly szczegoln role, poniewaz znaczna liczba obiektow sakralnych koncentrowafia si na terytorium, a religijnosë ludnosci byla znacznie wyzsza niz oficjalne wskazniki ogolnorepublikanskie. W artykule omowiono skale niszczenia swiatyn w regionie zachodnioukrainskim w kontekscie polityki ateizacji miejscowej Iudnosci przez wfiadze panstwowo-partyjne. Okreslono liczb obiektow sakralnych, ktore ulegly zniszczeniu lub zostaly zamkniete, przerobiono na budynki gospodarcze, rozwazono metody walki wiernych o wznowienie ich dziakalnosci w drugiej pokowie 1960-pierwszej pokowie 1980.
During the period of advanced socialism, the state and party bodies of the Soviet government made considerabe efforts to propagate atheism and to combat the religiosity of the population. In this context, the Western Ukrainian regions played a special ro1e, as a significant number of religious buildings were concentrated in the region, and the religiosity of the population was much higher than the offiсіаl national indicators. The article considers the scale of destruction of churches in the Western Ukrainian region in the context of the policy of atheism of the local population by state and party authorities. The number of religious buildings that were destroyed or closed, repurposed into outbuildings was determined, and the methods of the believers struggle for the resumption of their activities in the second half of the 1960s and the first half of the 1980s were considered.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8857
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9230p.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.