Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8862
Title: Розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання сивушних масел як складника моторних палив
Authors: Мельник, В. М.
Keywords: екологічна безпека
промисловість
відходи
сивушні масла
утилізація
альтернативні палива
економія
environmental safety
industry
waste substances
fusel oils
utilization
alternative fuels
saving of costs
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: М48 Мельник, Василь Миколайович Розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання сивушних масел як складника моторних палив : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 18.10.11 / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ, 2011. - 158 с. - 132-144.
Abstract: Метою роботи є розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання CM як складника моторних палив. Для досягнення поставленої мети були сформовані такі основні завдання: - провести аналіз сучасного стану процесів і устаткування для екологічно безпечного використання CM, динаміки шкідливого впливу відхідних газів ДВЗ автомобільного транспорту на довкілля та шляхів зменшення цього впливу; - розробити екологічно безпечні технологічні процеси і устаткування використання CM як складника моторних палив на основі досліджень фізико-технічних властивостей сумішей CM з моторними паливами для ДВЗ та встанови¬ти оптимальний вміст CM у цих сумішах; - розробити методи і дослідне устаткування, на якому виконати експериментальні дослідження екологічних і експлуатаційних показників роботи ДВЗ на сумішах CM з товарними бензинами та дизельними паливами; - удосконалити методологію прогнозування розповсюдження в ґрунті шкідливих компонентів, що викидаються з відхідними газами ДВЗ автомобільного транспорту; - провести промислову апробацію розроблених процесів та устаткування для використання CM як альтернативного моторного палива та економічно оцінити одержані результати. Об’єкт дослідження - технологічні процеси утворення та використання в ДВЗ сумішей CM з товарними бензинами та дизельним паливом. Предмет дослідження - методи та засоби застосування CM, як складника альтернативних моторних палив. Методи дослідження. Основні фізико-технічні властивості сумішей товарних палив з CM - густина, кінематична в’язкість, октанове число та ін. досліджувалися експериментальним шляхом. У процесі розроблення методології прогнозування розповсюдження в ґрунті шкідливих компонентів, що викидаються з відхідними газами ДВЗ автомобільного транспорту, використовувався метод математичного моделювання. Під час проведення експериментальних досліджень та обробки результатів застосовувалися методи найменших квадратів та математичної статистики.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8862
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d409.pdf22.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.