Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8948
Title: Удосконалення газоочисного устаткування для зменшення забруднення довкілля неорганічним пилом
Authors: Макарчук, В. Г.
Keywords: ефективність пиловловлення
обробне виробництво
циклон
жалюзійний відокремлювач
гідравлічний опір
эффективность пылеочистки
обрабатывающее производство
цыклон
жалюзионный отделитель
гидравлическое сопротивление
Issue Date: 2013
Publisher: Львів
Citation: Макарчук, Віктор Григорович Удосконалення газоочисного устаткування для зменшення забруднення довкілля неорганічним пилом : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 31.10.13 / В. Г. Макарчук. - Львів, 2013. - 176 с. : іл., рис., табл. - 173-191.
Abstract: Мета і завдання дослідження - покращення екологічного стану атмосфери шляхом удосконалення пилоочисного устаткування для зменшення забруднення довкілля неорганічним пилом за рахунок підвищення ефективності зменшення енерго- і металоємкості пиловловлювачів з урахуванням математичної моделі і аналізу пилоповітряних потоків у них. Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: - провести аналіз сучасного стану екологічної безпеки при забрудненні атмосфери неорганічним пилом, вивчити стан питання дослідження аеродинаміки закрученого двофазного потоку всередині відцентрових апаратів, які застосовуються для локалізації цих забруднень, та обґрунтувати обраний напрямок роботи; - вивчити і встановити закономірності руху частинок в робочому об'ємі розробленого апарата під дією сил різної природи з наступним визначенням умов розділення гетерогенних систем і оцінкою сил опору в різних зонах переміщення пилоповітряної суміші; - побудувати математичну модель системи «пиловловлювач — пилоповітряна суміш» і на цій основі встановити аналітичні залежності для оцінки опору пилоповітряної суміші на всіх ділянках їх руху; - систематизувати та розробити конструктивні схеми принципово нових пиловловлювачів з багатоступеневою системою очистки; - провести випробування розроблених пиловловлювачів на дослідному експериментальному стенді та у конкретних умовах виробництва з метою оцінки ефективності розроблених апаратів, визначити основні характеристики процесу та провести співставлення теоретичних і експериментальних результатів, а також порівняти одержані результати з характеристиками пиловловлюючого апарату, вибраного в якості еталону; - оцінити екологічну та економічну ефективність впроваджених у виробництво апаратів. Об'єкт дослідження: процес виділення дрібнодисперсних аерозольних частинок неорганічного пилу, що утворюються в обробній промисловості, з потоку газу за допомогою пиловловлювачів із жалюзійним відокремлювачем.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8948
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d496.pdf156.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.