Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8970
Title: Концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні у контексті європейської інтеграції
Authors: Попович, В. В.
Keywords: державна муніципальна політика
модель державної муніципальної політики
політичний цикл державної муніципальної політики
стандарти місцевого самоврядування
концепція "доброго самоврядування" (Good Governance)
государственная муниципальная политика
модель государственной муниципальной политики
политический цикл государственной муниципальной политики
стандарты местного самоуправления
концепция "хорошего самоуправления" (Good Governance)
government municipal policy
model of government municipal policy
political cycle of government municipal policy
standards of local self-government
concept of Good Governance
Issue Date: 2014
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Попович, Володимир Васильович Концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні у контексті європейської інтеграції : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 04.12.14 / В. В. Попович. - Івано-Франківськ, 2014. - 175 с. - 149-170.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є розроблення концептуальних засад державної муніципальної політики в Україні в контексті європейської інтеграції. Це зумовило постановку і виконання таких основних завдань: - з’ясувати інституціональний контент державної муніципальної політики, її зв’язок з природою місцевого самоврядування, показати її специфіку та принципову відмінність від державної регіональної політики; - виявити вплив законодавчої та адміністративної державної регламентації інституту місцевого самоврядування на формування моделі державної муніципальної політики та описати її основні типи та інваріантні складові; - розкрити інструментарій державної муніципальної політики та значення набутого досвіду його використання у незалежній Україні; - висвітлити сучасні методологічні підходи та міжнародні стандарти формування європейської муніципальної політики; - виокремити ключові фактори впровадження в Україні державної муніципальної політики європейського зразка. Об ’єктом дослідження є державна муніципальна політика. Предмет дослідження - концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні в контексті європейської інтеграції. Методи дослідження. Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять фундаментальні положення теорії державного управління, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених із питань конституційного та муніципального права, теорії держави, державного управління та європейського врядування. Для реалізації мети й завдань дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових методів, які гарантують достовірність результатів та досягнення визначеної мети: діалектичний метод, який було застосовано для комплексного аналізу та узагальнення результатів міждисциплінарного підходу до державної муніципальної політики як складного процесу
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8970
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d527.pdf10.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.