Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9011
Title: Геохімія перетворень керогену III типу в процесі занурення порід за результатами термодинамічного моделювання
Authors: Хоха, Ю. В.
Яковенко, М. Б.
Любчак, О. В.
Keywords: рівноважна термодинаміка
формалізм Джейнса
кероген ІІІ типу
дегідратація
нафтогазоносність
equilibrium thermodynamics
Jaynes formalism
type III kerogen
dehydration
oil and gas potential
Issue Date: 2021
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Хоха, Ю. В. Геохімія перетворень керогену III типу в процесі занурення порід за результатами термодинамічного моделювання / Ю. В. Хоха, М. Б. Яковенко, О. В. Любчак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2021. - № 2. - С. 52-63.
Abstract: Розглянуто процеси, що супроводжують перетворення органічної речовини (ОР), яка складає основу керогенів різного типу, характеризуються неймовірною складністю та прогнозованим різноманіттям. Наведені стислі відомості про основні реакції, що відбуваються із компонентами біоти після проходження біодеградаційного бар’єру: спочатку – деструкції внаслідок гідролізу, а потім – різних типів конденсації. Показано, що складність процесів деградації органічної речовини не дозволяє розробити адекватну модель її перетворень після седиментації лише на базі розуміння кінетики окремих реакцій та груп реакцій. Ми вважаємо, що для опису таких складних систем найкращим чином пристосований аналітичний апарат рівноважної термодинаміки.
The publication considers the processes that accompany the transformation of organic matter (OM), which is the basis of kerogens different types, are characterized by incredible complexity and predictable diversity. Here is a summary of the basic reactions that occur with the components of the biota after passing the biodegradation barrier: first destruction due to hydrolysis, and then - different types of condensation. It is shown that the complexity of the processes of organic matter degradation does not allow to develop an adequate model of its transformations after sedimentation only on the basis of understanding the kinetics of individual reactions and groups of reactions.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9011
ISSN: 1993–9973
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2021 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8529p.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.