Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9065
Title: Перспективи розвитку сфери охорони здоровя України в контексті використання нових інформаційних технологій
Authors: Кінаш, І. П.
Савчук, Л. М.
Keywords: охорона здоров’я
інформаційно-комунікативні технології
цифровізація
ресурсне забезпечення
health care
information and communication technologies
digitalization
resource provision
Issue Date: 2021
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кінаш, І. П. Перспективи розвитку сфери охорони здоровя України в контексті використання нових інформаційних технологій / І. П. Кінаш, Л. М. Савчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2021. - № 1. - С. 118-126.
Abstract: Стаття спрямована на обґрунтування перспектив розвитку сфери охорони здоров’я України в контексті використання нових інформаційних технологій. Доцільність розгляду таких перспектив лежить в контексті схваленої Стратегії розвитку інформаційного суспільства та реформування галузі. Виявлено такі тенденції: розпочато впровадження автоматизованих інформаційних системи в досліджуваній сфері; набула розвитку телемедицина та персоналізована медицина; удосконалюються системи моніторингу стану здоров’я населення; створюються та впроваджуються нові комп’ютерні технології для профілактики захворювань, діагностики, забезпечення лікувальних процесів; створюються загальнодоступні електронні медичні ресурси.
The article is aimed at substantiating the prospects of the development of health care in Ukraine in the context of the use of new information technologies. The accuracy of considering such perspectives lies in the context of the approved Strategy for Information Society Development and Sector Reform. The following tendencies are revealed: introduction of automated information systems in the researched sphere was started; telemedicine and personalized medicine were developed; public health monitoring systems are being improved; new computer technologies are created and implemented for disease prevention, diagnostics, treatment processes; public electronic medical resources are created.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9065
ISSN: 2409–0948
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2021 - № 1(23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8541p.pdf858.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.