Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9127
Title: Удосконалення акустичного методу контролю товщини металоконструкцій
Authors: Рибіцький, І. В.
Keywords: ультразвук
п'єзоперетворювач
акустичний опір
металоконструкції
комплексний підхід
нейронні мережі
ультразвук
пьезопреобразователь
акустический импеданс
металлоконструкции
комплексной подход
нейронные сети
ultrasound
piezoelectric transducer
acoustical impedance
metallic constructions
complex approach
neural networks
Issue Date: 2008
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Рибіцький, Ігор Володимирович Удосконалення акустичного методу контролю товщини металоконструкцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 24.10.08 / І. В. Рибіцький. - Івано-Франківськ, 2008. - 194 с. - 137-148.
Abstract: Мета роботи полягає у вирішенні науково-практичної задачі в галузі приладів та методів неруйнівного контролю матеріалів та виробів - удосконаленні акустичного методу безконтактного контролю товщини стінки металоконструкцій та розробці експериментального взірця приладу для його реалізації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі; проаналізувати сучасний стан досліджень у галузі акустичних методів і засобів неруйнівного контролю матеріалів та конструкцій; удосконалити метод безконтактного акустичного контролю товщини металоконструкцій; провести математичне моделювання процесу поширення ультразвукових коливань від перетворювача до OK, у тілі OK та здійснити розрахунок втрат енергії акустичних коливань з метою визначення характеристик узгоджуючого шару безконтактних перетворювачів; розробити новий метод оброблення дефектоскопічної інформації для підвищення чутливості безконтактного акустичного способу вимірювання товщини метал оконструкцій; розробити, виготовити та здійснити промислову апробацію експериментального зразка пристрою для контролю товщини стінки металоконструкцій та методики його застосування. Об’єктом дослідження є технічний стан металоконструкцій довготривалої експлуатації. Предметом дослідження є методи і засоби акустичного контролю металоконструкцій.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9127
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d332.pdf10.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.