Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9128
Title: Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах
Authors: Ріщук, Л. І.
Keywords: ризик
оцінка ризиків
управління ризиками
система управління ризиками
програма управління ризиками
риск
оценка риска
управление рисками
система управления рисками
программа управления рисками
risk
risk assessment
risk management
risk management system
risk management program
Issue Date: 2010
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Ріщук, Лілія Іванівна Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.03.10 / Л. І. Ріщук. - Івано-Франківськ, 2010. - 233 с. - 216-233.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретико-методичних положень управління ризиками та розробка рекомендацій щодо формування ефективної системи ризик-менеджменту на нафтопереробних підприємствах. Відповідно до мети в дисертації було поставлено і послідовно розв'язано такі основні завдання: • уточнити тлумачення категорії "ризик господарської діяльності", дослідити джерела та причини його виникнення, узагальнити підходи до класифікації для подальшого виявлення та ідентифікації ризиків; • проаналізувати теоретико-методичні засади оцінки ризиків з метою роз¬робки трирівневої системи оцінювання внутрішніх ризиків господарської діяльності підприємств; • систематизувати теоретичні положення щодо управління ризиками, обґрунтувати принципи управління ризиками та необхідність урахування фак¬тора ризику при прийнятті управлінських рішень у діяльності нафтопереробних підприємств для вдосконалення концептуальних засад ризик-менеджменту; • визначити проблеми функціонування нафтопереробних підприємств в умовах невизначеності, діагностувати ризики їх господарської діяльності та оцінити рівень агрегованого внутрішнього ризику для подальшого управління; • обґрунтувати доцільність побудови системи управління ризиками на наф-топереробних підприємствах, що призведе до підвищення ефективності їх господарської діяльності; • побудувати організаційно-економічну модель управління ризиками, яка передбачає взаємозв'язок між цільовою, забезпечувальною, нормативно- правовою і функціональною підсистемами та сприяє ефективному процесу ри- зик-менеджменту на нафтопереробних підприємствах; • сформувати програму управління ризиками господарської діяльності з урахуванням світових стандартів в сфері ризик-менеджменту, що дозволить зменшити негативні наслідки впливу окремих ризиків. Об'єктом дослідження є процеси управління ризиками на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні засади управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9128
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d358.pdf14.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.