Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9137
Title: Розроблення методів і заходів підвищення гідравлічної ефективності трубопроводів систем збирання газу виснажених родовищ
Other Titles: Development of methods and measures to improve the hydraulic efficiency of pipelines of gas collection systems from depleted fields. − Manuscript.
Authors: Воловецький, В. Б.
Keywords: газова динаміка
газорідинний потік/суміш
дебіт газу свердловин
завершальна стадія розробляння газоконденсатних родовищ
коефіцієнт гідравлічного опору
моделювання
накопичення рідини
очищання внутрішньої порожнини трубопроводу/газопроводу
поверхнево-активні речовини
привибійна зона пласта
пропускальна здатність трубопроводу
режим експлуатування
видобування
транспортування
швидкість.
gas dynamics,
liquid-gas flow/miхture
well gas flow rate
final stage of development of gas-condensate fields
hydraulic resistance coefficient
modeling
fluid accumulation
cleaning inner cavity of pipeline/gas pipeline
surface active agents
bottomhole formation zone
pipeline capacity
operation mode, production
transportation
speed
Issue Date: 2023
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Воловецький, Володимир Богданович Розроблення методів і заходів підвищення гідравлічної ефективності трубопроводів систем збирання газу виснажених родовищ : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / В. Б. Воловецький. - Івано-Франківськ, 2023. - 230 с. : рис. - 186-204.
Abstract: У світовій практиці виснаженими вважають родовища, які перебувають на стадії спадного видобутку чи на завершальному етапі розробляння. Більшість газоконденсатних родовищ України розробляють на виснаження. Унаслідок цього відбувається поступове зниження пластового тиску та дебітів свердловин. Це призводить до зниження швидкості газового потоку як у свердловині, так і у трубопроводах (шлейфах, міжпромислових газопроводах) системи збирання та підготовляння газу і, відповідно, відбувається накопичення рідинних забруднень (пластової, конденсаційної води та вуглеводневого конденсату). Накопичення рідинних забруднень у свою чергу призводить до збільшення гідравлічного опору і, як наслідок, зменшення видобутку вуглеводнів зі свердловин та об’єму транспортованого газу трубопроводами системи збирання і підготовляння. Тому для забезпечення стабільного експлуатування як свердловин, так і трубопроводів, потрібно проводити моніторинг величини гідравлічного опору.
In world practice, deposits that are at the stage of declining production or are at the final stage of development are considered depleted. Most gas condensate fields in Ukraine are developed for depletion. As a result, there is a gradual decrease in reservoir pressure and well flow rates. This leads to a decrease in the gas flow rate both in the well and in the pipelines (flowlines, gas gathering pipelines) of the gas collection and preparation system and, accordingly, there is an accumulation of liquid contaminants (produced water, condensation water and hydrocarbon condensate). The accumulation of liquid contaminants, in turn, leads to an increase in hydraulic resistance and, as a result, a decrease in the production of hydrocarbons from wells and the volume of gas transported through the pipelines of the gathering and preparation system. Therefore, to ensure stable operation of both wells and pipelines, it is necessary to monitor the value of hydraulic resistance.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9137
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d734.pdf7.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.