Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1773
Title: Розвиток промислових підприємств на засадах ситуаційного управління: теорія та методологія
Other Titles: Development of industrial enterprises on the basis of situational management: theory and methodology
Authors: Полянська, А. С.
Keywords: розвиток
промислові підприємства
ситуаційна модель
механізм розвитку
концептуальні і локальні моделі розвитку
ситуаційні чинники
потенціал підприємства
потенціал розвитку
логістична зрілість
ефективність
структурні перетворення
синергія взаємодії
сценарна модель розвитку
development
situational model
mechanism of the development
conceptual and local development models
situational factors
potential of an enterprise
potential of the development
efficiency
logistic maturity
structural transformations synergy of the interaction
scenario models of the development
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Полянська, Алла Степанівна Розвиток промислових підприємств на засадах ситуаційного управління: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 " Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / А. С. Полянська ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 43 с. - 31-40.
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми формування та використання теоретико-методологічних засад розвитку вітчизняних промислових підприємств із використанням ситуаційного підходу в управлінській діяльності. Удосконалено методологію комплексного дослідження розвитку промислових підприємств на засадах ситуаційного управління; узагальнено значення ситуаційного управління для вирішення завдань економічного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах; обґрунтовано цілі розвитку промислових підприємств у сучасних умовах. Розроблено ситуаційну модель управління, що дозволяє здійснювати керуючу діяльність відповідно до цілей розвитку промислових підприємств в умовах динамічного і нестійкого середовища. Розвинуто теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності промислового підприємства. Проаналізовано стан промислових підприємств, здійснено оцінку їх діяльності за критерієм інтегрального показника ефективності. Обґрунтовано доцільність поєднання концептуальних і локальних моделей розвитку підприємства. Визначено доцільність дослідження параметрів логістичної зрілості для промислових підприємств. Запропоновано методику дослідження явища синергії при взаємодії суб'єктів управління у процесі спільного вирішення завдань, що забезпечують розвиток промислових підприємств. Розроблено концептуальну модель розвитку промислових підприємств, на основі якої побудовано сценарні моделі їх розвитку. Сформовано адаптаційний механізм реалізації побудованих ситуаційних моделей; розширено технологію ситуаційного управління з метою досягнення стійкості розвитку промислового підприємства; обґрунтовано доцільність та ефективність заходів, запропонованих у межах дії механізмів розвитку промислових підприємств на основі оцінювання сценарних умов їх реалізації.
The thesis is devoted to the scientific and applied problem of the formation and usage of theoretical and methodological foundations of the development of domestic industrial enterprises using the situational approach in management. The methodology of complex research of the development of industrial enterprises on the basis of situational management is improved; the importance of situational management for solving the tasks of the economic development of industrial enterprises in modern conditions is generalized; the goals of the development of industrial enterprises in modem conditions are substantiated. The situational management model which allow to realize management activity in accordance with the determined goals of the development in terms of the dynamic and unstable environment, is designed. The theoretical and methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of an enterprise are developed. The state of industrial enterprises is analyzed, the evaluation of their activities according to the criterion of the integral efficiency indicator is made, which allowed to circle the conceptual framework of their future development. The expediency of combining the conceptual and local models of the development of an enterprise is substantiated. The expedience of the research of the parameters of logistic maturity for industrial enterprises is defined. The research methodology of the phenomenon of synergy during the interaction of management subjects in the process of joint decision making concerning the tasks which provide the development of industrial enterprises is suggested. The conception of industrial enterprises development is designed. The scenario models of its development are proposed, the adaptation mechanism of the development of industrial enterprises is worked out, situation management technology for stable developmer achievement of an industrial enterprise, is expanded; the expediency and efficiency c measures which are suggested within the action of mechanisms of the development on th basis of the evaluation of scenario conditions of their implementation, is substantiated.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1773
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2310.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.