Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1834
Title: Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах європейської інтеграції
Other Titles: Mechanisms of regional governance: the formation and improvement in the conditions of European integration
Authors: Татусяк, С. П.
Keywords: державне управління
регіональне врядування
механізми регіонального врядування
організаційний механізм регіонального врядування
правовий механізм регіонального врядування
політичний механізм регіонального врядування
інституційний механізм регіонального врядування
європейська інтеграція
громадянське суспільство
public administration
regional governance mechanisms
regional governance
organizational mechanism for regional governance
the legal mechanism for regional governance
the political mechanism of regional governance
institutional mechanism for regional governance
European integration
civil society
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: атусяк, Сергій Пилипович Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / С. П. Татусяк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с. - 16-17.
Abstract: У дисертації здійснено комплексний аналіз теоретичних і практичних питань становлення та впровадження механізмів регіонального врядування в умовах європейської інтеграції України Уточнено понятійно-категоріальний апарат теорії регіонального врядування і сутнісні характеристики понять “регіон”, “врядування”, “регіональне врядування”, “механізми регіонального врядування”, досліджено європейські підходи до становлення і впровадження регіонального врядування в умовах європейської інтеграції. Визначено пріоритетні напрями практичної реалізації цих підходів та виявлено ознаки європейського виміру освіти службовців системи регіонального врядування. Вивчено питання становлення механізмів регіонального врядування та визначено їх види, якими є організаційний, правовий, політичний та інституційний механізми регіонального врядування; встановлено компоненти цих механізмів та їх взаємодію в процесі реалізації державної регіональної політики, обґрунтовано потребу взаємодії механізмів регіонального врядування з інститутами громадянського суспільства, визначено основні напрями впровадження цих механізмів; визначено форми співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю та обгрунтовано необхідність використання нових форм взаємодії в процесі впровадження механізмів регіонального врядування.
The thesis presents a comprehensive analysis of theoretical and practical issues of development and implementation of regional governance in the European integration of Ukraine. Specifies the concepts and categories of the theory of regional governance and the essential characteristics of the concepts of “area”, “governance”, “regional government”, “mechanisms of regional governance”," European approaches to study the formation and implementation of regional governance for European integration. Priorities and practical implementation of these approaches and found signs of the European dimension of education officials of regional governance The question of formation mechanisms of regional governance and defined their views, what are the organizational, legal, political and institutional mechanisms for regional governance, established components of these mechanisms and their interaction in the implementation of regional policy, the need for studies of interaction mechanisms of regional governance with civil society, defined main directions of implementation of these mechanisms defined forms of cooperation with local governments and public justification of the need for new forms of cooperation in the implementation mechanisms of regional governance.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1834
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2281.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.