Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1858
Назва: Формування та реалізація державної політики України у сфері книговидання: мовні аспекти
Інші назви: The formation and implementation of state policy of Ukraine in the field of publishing: language aspects
Автори: Герасимова, О. А.
Ключові слова: книговидання
культурна компетентність
читацька компетентність
мовна політика
державна інформаційна політика
book publishing
cultural competence
reading competence
language policy
state information policy
Дата публікації: 2012
Видавництво: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бібліографічний опис: Герасимова, Оксана Анатоліївна Формування та реалізація державної політики України у сфері книговидання: мовні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. А. Герасимова ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с. - 15-17.
Короткий огляд (реферат): У дисертації розглядаються актуальні теоретичні і методологічні проблеми формування державної політики розвитку книговидання, зокрема, мовні аспекти. Докладно аналізуються особливості впливу читання та книги на формування особистості, культуру, суспільство, державу з урахуванням процесів глобалізації та інформаційної революції. Окрім того, досліджуються форми взаємодії мови та держави, функції державної мови. Виокремлено і комплексно проаналізовано етнологічну функцію державної мови. Проаналізовано особливості державного регулювання книговидання та книгорозповсюдження. Теоретично обґрунтовано і сформульовано концептуальні засади державної політики у книговидавничій сфері в умовах переходу до інформаційного суспільства. Визначено, що головними принципами державної політики має стати стимулювання виробництва національного культурного продукту, зокрема шляхом застосування мовного чинника; захист національного книжкового ринку від надмірної кількості імпортної продукції; розвиток мережі книгорозповсюдження шляхом запровадження відповідних соціальних стандартів; популяризація читання на рівні впровадження державної цільової програми. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного законодавства в галузі книговидавничої справи, а також державно-управлінські особливості регулювання зазначеної сфери. Визначено головні причини кризового стану книговидання в Україні, зокрема через агресивну політику імпорту книговидавничої продукції за демпінговими цінами. Проаналізовано стан розвитку світового книговидання, зокрема щодо досвіду застосування новітніх інформаційних технологій у цій царині. Досліджені заходи державної підтримки книговидавничої сфери у провідних державах світу. Визначено підходи до застосування державних преференцій як засобів державної підтримки відповідно до положень міжнародного права про захист і сприяння різноманітності культурного вираження. Визначено, що основним напрямом державної політики у книговидавничій сфері має стати популяризації та розвиток читання та як її складова — популяризація вітчизняної видавничої продукції. Особлива увага повинна приділятись системі заходів підтримки дитячого та студентського читання, розрахованій на реалізацію у школах, вищих навчальних закладах, дитячих, публічних та наукових бібліотеках, перегляд програм позакласного читання, запровадження системи конкурсів, премій, фестивалів та інших заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до читання. Доведено, що доцільним є реалізація системи заходів підтримки читання через систему книгарень, перетворення їх з місць торгівлі на осередки культурного життя. Запропоновано новий підхід до реформування державного замовлення у видавничій справі.
In the dissertation examines the current theoretical and methodological issues of public policy development of the book, in particular - the language aspects. Thoroughly examines the influence of reading and books in the formation of identity, culture, society, state, taking into account the processes of globalization and information revolution. Allotment and comprehensively analyzed the ethnological feature of the official language. Analyzed features of government regulation books publishing and distribution of books. Theoretically due and made the conceptual principles of state policy in the publishing field in the transition to an information society. Determined that the main principles public policy should be to stimulate the production of national cultural products, in particular through the use of the language component, such as protection of the national book market from excessive number of imported products; network distribution of books development through the introduction of appropriate standards, promote reading at the level of implementation of the state program. The contemporary state of the domestic legislation in the field of book publishing business, and public-management features of regulation of the issue. Identifies the key reasons for crisis in book publishing in Ukraine, including through an aggressive policy of publishing products imported at dumping prices. The state of the world of book publishing, including the experience of using new information technologies in this area. Investigated measures of support book publishing sector in the leading countries of the world. Determination of applicability of public preferences as a means of government support in accordance with the provisions of international law on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Determined that the main focus of public policy in the field of book publishing has become the promotion and development of reading and how its component - promotion of national literature. Particular attention should be paid to the system of support for children and students' reading, is designed for implementation in schools, universities, children, public and research libraries, reviewing extracurricular reading programs, the introduction of competitions, awards, festivals and other events aimed at involving broad public to read. It is proved that it is expedient implementation of support measures reading through bookstores, turning them from places of trade centers of cultural life. A new approach to reform the state order in publishing.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1858
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
an2259.pdf2.84 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.