Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1941
Title: Організаційно-економічне забезпечення процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів
Other Titles: Organizational and economic providing of tbe process of reproduction of linear part of main gas pipelines
Authors: Федорович, І. В.
Keywords: відтворення
лінійна частина магістральних газопроводів
газотранспортне підприємство
протикорозійний захист
надійність газопостачання
капітальний ремонт
ризики
витрати
reproduction
linear part of main gas pipelines
gas-transport enterprise
anticorrosive protection
reliability of gas supply
overhaul
risk
costs
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Федорович, Ірина Володимирівна Організаційно-економічне забезпечення процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" / І. В. Федорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с. - 16-18.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних положень формування та функціонування процесу відтворення ЛЧ МГ на газотранспортних підприємствах. У роботі розвинуто теоретичні положення щодо сутності поняття «відтворення», досліджено вплив чинників на процесвідтворення ЛЧ МГ та виникнення відмов та аварій на газопроводах, удосконалено методичний підхід щодо оцінювання готовності ЛЧ МГ до транспортування природного газу. Розроблено методичний підхід до розрахунку фінансових втрат, які несуть газотранспортні підприємства в результаті виникнення аварійних ситуацій на газопроводах. Запропоновано алгоритм оптимізації процесу планування капітальних ремонтів на газопроводах. Оцінено ефективність застосування інноваційно-модифікованого протикорозійного покриття для захисту газопроводів. Реструктуризовано функції управління процесом відтворення ЛЧ МГ на рівні управлінь магістральних газопроводів.
The thesis is dedicated to the development of theoretical principles of formation and operation of reproduction process of linear part of main gas pipelines at gas-transport enterprises. Theoretical principles as for the essence of the concept of “reproduction” are evolved? The influence of factors on the process of reproduction of linear part of main gas pipelines, and appearance of refusals and breakdowns at gas pipelines is studied, technical approach to estimating availability of linear part of main gas pipelines for transporting natural gas is improved. Technical approach to calculation of financial losses at gas-transport enterprises as a result of appearance of breakdown situations at gas pipelines is worked out. Algorithm of optimization of the process of planning overhauls at gas pipelines is propounded. Functions of managing the reproduction of line part of main gas pipelines at the level of main gas pipelines administrations are restructured.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1941
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2184.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.