Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2219
Title: Інформаційна система нафтогазовидобувних підприємств та її підсистеми
Authors: Устенко, А. О.
Василик, І. І.
Keywords: інформація
інформаційна система
декомпозиція
база даних
подільність
інформаційний шлюз
управлінські рішення
data
information system
decomposition
database
divisibility
informative sluice
managerial decisions
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Устенко, А. О. Інформаційна система нафтогазовидобувних підприємств та її підсистеми / А. О. Устенко, І. І. Василик // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 109-116.
Abstract: У статті визначено основні підсистеми інформаційної системи нафтогазовидобувних підприємств, враховуючи особливості виробничого процесу нафтогазовидобутку. Оскільки діяльність нафтогазовидобувного підприємства характеризується достатньо складними бізнес-процесами на всіх етапах його роботи, інформаційна система виробництва повинна формуватися на єдиній, розподіленій базі даних, забезпеченій розвиненими засобами ручного і автоматичного збору даних, генерації звітності і широким набором функцій і задач, орієнтованих на ухвалення техніко-технологічних і управлінських рішень. Усі функціональні підсистеми інформаційної системи нафтовидобувного виробництва мають свої функції і повинні бути розміщені на комп’ютерах і робочих місцях користувачів, щоб забезпечувати вирішення комплексу завдань обробки інформації про хід основного виробництва. При виборі підсистем за основний принцип їх відбору було взято склад типової схеми автоматизованого нафтогазовидобувного підприємства та виробничого процесу нафтогазовидобутку. В результаті реалізації запропонованої інформаційної системи з зазначеними підсистемами користувачі матимуть можливість не лише формувати регламентні звітні документи, але і виконувати довільні інформаційно-пошукові запити, формувати геологічні і технологічні карти, вирішувати інші завдання оперативного геолого-промислового аналізу. Дана інформаційна система дозволяє забезпечити повноцінний контроль повноти і несуперечності інформації баз даних; адмініструвати бази даних зі встановленням пріоритетів користувачів по доступу до баз даних і забезпечувати безпеку даних. Основними завданнями наступних наукових розробок в даній сфері є дослідження технології впровадження даної інформаційної системи з запропонованими компонентами, яка дозволила б чітко розділити роботи в колективі програмістів і поетапно в обмежені терміни створити необхідне програмне забезпечення, перенести інформацію в нові бази даних, провести дослідну експлуатацію і перейти до виробничої експлуатації інформаційної системи.
The article defines the basic subsystems of the information system of the oil- and gas-producing enterprises, taking into account the peculiarities of the oil and gas production process. As the activity of the oil- and gas-producing enterprise is characterized as one involving rather complex business processes at all stages of its operation, the information system must be formed on the unique, distributed database, provided with the developed means of manual and automatic data acquisition, report generation as well as a wide set of functions and tasks, oriented to the improvement technical, technological and managerial decisions. All functional subsystems of the information system of the oil- and gas-producing enterprises have their own functions and should be plaсed on the computers and users’ places in order to provide solutions to a number of tasks of information processing of the main production course. The main principle in the selection of the subsystems was the composition of the typical scheme of the automated oil- and gas-producing enterprise and its production process. As a result of the implementation of the suggested information system with the above-mentioned subsystems, the users will not only be able to generate the regulated report documentation but also perform any information and search queries, create geological and technological maps as well resolve other tasks on operational geologicalengineering analysis. This information system enables us to ensure full control over the completeness and competibility of the databases, administer databases with the establishing users’ priority on the access to the databases and provide information safety. The basic tasks of the further scientific development in this area is an investigation of the methods of introducing this information system with the suggested subsystems, that would allow to distribute work in the team of programmers, create the necessary software step-by-step in the restricted terms, transfer information to the new databases, conduct testing operation and move on to productional operation of the information system.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2219
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1179p.pdf340.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.