Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2475
Title: Ґрунтово-геохімічні дослідження відкладів, що знаходяться під впливом викидів комбінатів чорної металургії
Authors: Кармазиненко, С. П.
Кураєва, І. В.
Войтюк, Ю. Ю.
Манічев, В. Й.
Keywords: ґрунти
морфо- мікроморфологія
полютанти
важкі метали
почвы
морфо-микроморфология
полютанты
тяжелые металлы
soils
morpho-micromorphology
pollutants
heavy metals
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ґрунтово-геохімічні дослідження відкладів, що знаходяться під впливом викидів комбінатів чорної металургії / С. П. Кармазиненко, І. В. Кураєва, Ю. Ю. Войтюк, В. Й. Манічев // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2013. - № 1. - С. 42-47.
Abstract: У статті висвітлено результати польових і камеральних досліджень сучасних ґрун- тів, на які впливають викиди підприємств чорної металургії. Відзначено, що ґрунти під- даються суттєвому техногенному навантаженню, що підтверджується наявністю у їх мак- ро- і мікробудові значної кількості часточок шлаку, вугілля, скла тощо. Вивчено особли- вості геохімічного розподілу і форми знаходження важких металів у ґрунтах, що перебу- вають під впливом комбінату чорної металургії. Встановлено, що досліджені ґрунти за- бруднені важкими металами, в основному свинцем, цинком та оловом з перевищенням фонових значень у 6-10 разів.
В статье показаны результаты полевых и камеральных исследований современных почв которые поддаются влиянию выбросов предприятий черной металлургии. Отмечено, что почвы поддаются существенной техногенной нагрузке, что подтверждается наличием в их макро- и микростроении значительного количества частиц шлака, угля, стекла и т.д. Изучены особенности геохимического распределения и формы нахождения тяжелых ме- таллов в почвах, находящихся под влиянием комбината черной металлургии. Установле- но, что исследованные почвы загрязнены тяжелыми металлами, в основном свинцом, цин- ком и оловом с превышением фоновых значений в 6-10 раз.
The results of empirical and cameral investigations of modern soils under the influence of plants of ferrous metal industry are cleared up in the article. It is noted that soils are under the influence of technological activities of people. It confirmed that there are many pieces of slag, coal and glass in the micromorphological structure of soils. We have studied distribution and forms of heavy metals content in the soils under the influence of iron and steel plants. It is established that the investigated soils contaminated with heavy metals, predominantly lead, zinc, and tin and excess of 6-10 times background values.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2475
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2013. - №1 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf739.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.