Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4220
Title: Контроль технічного стану відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів на принципах нейронних мереж
Other Titles: The control of a technical condition of rotary compressors of gas pumping aggregates, based on neuronetwork principles
Authors: Скріпка, О. А.
Keywords: газоперекачувальний агрегат
відцентровий нагнітач
поетапне діагностування
діагностичні ознаки
нейромережі
імітаційне моделювання
технічний стан
технічний стан
ідентифікація діагностичних ознак
gas pumping aggregate
rotary compressor
phased diagnostic
diagnostic signs
neuronetwork
imitating simulation
technical condition
identification of diagnostic signs
Issue Date: 2007
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Скріпка, Олександр Анатолійович Контроль технічного стану відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів на принципах нейронних мереж. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Методи і прилади контролю та визначення складу речовин" / О. А. Скріпка ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2007. - 18 с. - 16.
Abstract: У роботі розроблений новий метод поетапної діагностики технічного стану ВН, суть якого полягає у тому, що на першому етапі визначається один із можливих технічних станів відцентрового нагнітача - придатний, працездатний або непридатний. Ідентифікація станів здійснюється за допомогою діагностичних ознак, які визначаються як відносні відхилення ступеню підвищення тиску газу, внутрішньої потужності і температури газу на виході із нагнітача від своїх значень, що визначені для нового ВН за його приведеними характеристиками. Показано, що така задача ідентифікації відноситься до класу задач розпізнавання образів і найефективнішим способом її вирішення є нейромережевий підхід. Коли нагнітач знаходиться у працездатному стані включається другий етап діагностування, який здійснюється на базі розробленої діагностичної моделі. Одержана діагностична модель, на відміну від аналогічних моделей, враховує затрати на протічки газу і тертя дисків. Врахування цих факторів підвищує точність моделі і дає можливість ефективно визначити зміну геометричних розмірів робочого колеса і за допомогою нейромережевого підходу оцінити стан робочого колеса ВН. Розроблена концепція автоматизованої системи контролю за технічним станом ВН на базі існуючої системи контролю і управління роботою ГПА, а також програмне забезпечення такої системи. Техніко-економічні рекомендації прийняті для промислового впровадження УМГ "Прикарпатгрансгаз", а також у навчальний процес.
В работе сформулирована и решена важная научная задача технической диагностики центробежных нагнетателей (ЦН) природного газа. Для реализации разработанных методов и алгоритмов поэтапной диагностики ЦН предложена компьютерная система диагностирования, которая основана на существующей технической базе Богородчанского ЛПУМГ. В эту систему интегрировано математическое обеспечение системы диагностирования, которое оформлено в виде интерфейса и прикладных программ, что позволило создать АРМ диагностики на уровне сменного инженера.
In dissertation is elaborated a new method of phased diagnostic, the essence of which is: on the first stage the one of the possible technical condition of rotary compressor (serviceable, efficient or unsuitable) is defined. Identification of the condition is made with the help of the diagnostic signs, which are defined as relative deviation of the compression ratio, inner power and exit temperature from their values, which are defined for new aggregate. It’s shown that this task belongs to the class of the pattern recognition tasks. The most effective method for solving this task, are based on the neuronetwork technology. When the centrifugal pump has “efficient” condition, the second stage starts. This stage is based both on the neural technology and elaborated diagnostic model. The model takes into account of expenses for leaking of gas and rotor’s (impeller) friction. The considering of these factors improves accuracy of the model, allows identify the changes of rotor’s geometry and with the help of neuronetwork technology effectively defines the technical condition of impeller. The concept of automotive system of rotary compressor’s technical state control, which based on existent system of gas pumping aggregate control, is elaborated the same as software for this system. Technical and economical recommendations are taken into manufacturing application in DE “Prikarpattransgas” and into educational process.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4220
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an422.pdf4.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.