Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4725
Назва: Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні
Інші назви: Formation and Development of Public Administration in Industrial Safety, Labor Protection and Mining Supervision in Ukraine
Автори: Булгаков, І. М.
Ключові слова: промислова безпека
охорона праці
гірничий нагляд
ретроспектива державного управління
компаративний аналіз
промышленная безопасность
охрана труда
горный надзор
ретроспектива государственного управления
компаративный анализ
industrial safety
labor protection
mining supervision
retrospective method
comparative analysis
Дата публікації: 2015
Видавництво: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бібліографічний опис: Булгаков, Ігор Миколайович Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 10.07.15 / І. М. Булгаков ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 19 с. : табл. - 15-16.
Короткий огляд (реферат): У дисертаційному дослідженні здійснено вирішення актуального наукового завдання - визначення перспектив і шляхів вдосконалення системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на основі її ретроспективного відтворення на різних етапах розвитку України. В роботі проведено аналіз методологічних засад державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, а також розкрито особливості застосування ретроспективного методу в науці державного управління та принципи проспективного аналізу державно-управлінських явищ. Досліджені передумови виділення функції забезпечення промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у системі державного управління та визначені основні етапи розвитку відповідної підсистеми державного управління в Україні. Встановлена спільність цілей, завдань, наступності компетенції із здійснення державних функцій у сфері забезпечення промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в різні періоди розвитку системи державного управління в Україні. На основі реконструкції історичного досвіду розроблені конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у системі державного управління.
В диссертационном исследовании осуществлено решение актуальной научной задачи - определение перспектив и путей совершенствования системы государственного управления обеспечением промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора на основе ее ретроспективного анализа на различных этапах истории Украины. В работе проведен анализ методологических основ государственного управления обеспечением промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора, а также особенностей применения ретроспективного метода в науке государственного управления и принципов проспективного анализа государственно-управленческих явлений. Исследованы предпосылки выделения функции обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора в системе государственного управления и определены основные этапы развития соответствующей подсистемы государственного управления в Украине. Установлена общность целей, задач, преемственности компетенции по осуществлению государственных функций в сфере обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора в разные периоды развития системы государственного управления в Украине. На основе реконструкции исторического опыта разработаны конкретные предложения по совершенствованию системы государственного управления обеспечением промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора в системе государственного управления.
The research is carried out by solving actual scientific problem - determining the prospects and ways to improve public administration in providing industrial safety, labor protection and mining supervision on the basis of its retrospective reproduction at different stages of Ukraine’s development. The work gives the analysis first, of methodological foundation in managing Industrial Safety, Labour Protection and Mining Supervision and also, second of the peculiarities of the retrospective method in the science of public administration as well as principles of prospective analysis of of public events. The preconditions for allocation of functions to ensure industrial safety, labor protection and mining supervision in public administration are researched and principal stages for the development of the corresponding subsystem of governance in Ukraine are defined. The mutual nature of goals, objectives, competences continuity in exercising public functions in the field of Industrial Safety, Labor Protection and Mining Supervision in different periods of development of public administration in Ukraine is disclosed. Based on the reconstruction of historical experience, concrete proposals to improve public administration in Industrial Safety, Labor Safety and Mining Supervision were developed. It was proved that industrial safety, labor protection and mining supervision are a state of security of industrial entities, resources and employees in cases of emergencies of industrial nature, when the early detection, prevention and neutralization of real and potential threats are provided. It is proved that ensuring adequate protection of industrial and mining entities and employees from the factors that generate danger of industrial nature is impossible without proper government regulation, public administration and governmental control. Creating special national agencies on ensuring industrial safety, labor protection and mining supervision in Ukraine is connected, as in Western countries, with the transition to industrial way of production. It is determined that the development of the system of industrial safety and health in Ukraine is divided into three stages, which were based on the allocation of defined tasks, principles, structure, content, functions, internal communications in public administration in the sphere of industrial safety, labor health and Mining Supervision, as well as socio-political, socio-economic and political processes in Ukraine: the first (imperial) period - (beginning of XIX - the end of the 10’s of XX centuries), second (Soviet) period (late 10’s of XX century - 1991), third period (1991-2014) - functioning of authorities on industrial safety, labor protection and mining supervision in times of independence. It is proved that in Ukraine there was formed the system of entities to ensure industrial safety, labor protection and mining supervision consisting of national institutions with relevant provision of administrative system that is governmental system and social groups, associations, citizens that is public system. Since its formation governmental system of industrial safety, labor protection and mining supervision, had four levels: national, regional, and local and of enterprises. The analysis of the historical experience of industrial safety, labor protection and mining supervision system testified the need to improve the existing system based on established traditions. Two main purposes in this area were defined according to which the reform should be done: on the one hand, to create a flexible and affordable control and supervision for business, ensuring the safety of people and industrial entities with less financial and labor costs compared to traditional control system; on the other hand, to increase the capacity of government agencies enabling them to detect more fully and accurately potential threats to industrial entities, staff, and events that may lead to threats.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4725
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
an2531.pdf1.82 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.