Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5080
Title: Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах
Authors: Гончарук, В. Є.
Лянце, Г. Т.
Чапля, Є . Я.
Чернуха, О. Ю.
Issue Date: 2014
Publisher: Растр-7
Citation: Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах : монографія / В. Є. Гончарук, Г. Т. Лянце, Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха. - Львів : Растр-7, 2014. - 244 с.
Abstract: У монографії проведено огляд експериментальних даних та систематизацію результатів викиду радіоактивних продуктів з ЧАГС. Основна увага звернена на аналіз міграційних чинників і фізико-хімічних форм радіонуклідів, на процеси адсорбції, вилуговування, деструкції. Систематизовано параметри цих процесів для різних типів грунтів і радіонуклідів з метою забезпечення вхідними даними математичні моделі, які описують поширення радіонуклідів у грунтах. Крім цього автори запропонували і дослідили власні оригінальні моделі поширення радіонуклідів у грунтах.
В монографии дан обзор экспериментальных данных и систематизация результатов выброса радиоактивных продуктов ЧАЭС. Главное внимание обращено на анализ миграционных факторов и физико-химических форм радионуклидов, на процессы адсобцин, выщелачивания, деструкции. Систематизированы параметры этих процессов для различных типов почв и радионуклидов с целью обеспечения исходными данными математические модели, описывающие распространение радионуклидов в почвах. Кроме этого авторы предложили и исследовали собственные оригинальные модели распространения радионуклидов в почвах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5080
ISBN: 978-617-7045-56-3
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6071s.pdf10.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.