Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5382
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндибур, А. П.-
dc.contributor.authorКісь, Г. Р.-
dc.contributor.authorПетренко, В. П.-
dc.date.accessioned2017-10-30T13:58:31Z-
dc.date.available2017-10-30T13:58:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationПіслядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов'язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу України / А. П. Андибур, Г. Р. Кісь, В. П. Петренко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 1. - С. 10-17.uk_UA
dc.identifier.issn2409–0948-
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5382-
dc.description.abstractНа основі аналізу та оцінки стану вітчизняного управлінського корпусу зроблено висновок про реальну загрозу настання «інтелектуального дефолту» країни внаслідок втрати його функціонерами позитивної мотивації до саморозвитку і креативної праці на її благо. З метою інтелектуалізації цього корпусу на основі використання методів неформальної та інформальної освіти, запропоновано концептуальну модель взаємозв’язку між потребами, які спонукають людей до активних дій, спрямованих на їх задоволення шляхом здобуття необхідних для цього освіти і обсягів знань, а також обумовлений отриманою освітою і обсягами знань розподіл між інтелектуальними стратами піраміди інтелектуальної стратифікації людських спільнот, в якій ці функціонери повинні позиціонуватись винятково в стратах неординарного та елітного інтелекту.uk_UA
dc.description.abstractНа основании анализа и оценки состояния отечественного управленческого корпуса сделано заключение о реальной угрозе «интеллектуального дефолта» страны вследствие потери его функционерами позитивной мотивации к саморазвитию и креативной работы на ее благо. С целью интеллектуализации этого корпуса на основе использования методов неформального и информального образования, предложено концептуальную модель взаимосвязи между потребностями, которые принуждают людей к активным действиям, нацеленных на их удовлетворение путем приобретения нужных для этого образования и объемов знаний, а также обусловленное полученным образованием и объемами знаний распределение между интеллектуальными стратами пирамиды интеллектуальной стратификации людских сообществ, в которых эти функционеры должны позиционироваться исключительно в стратах неординарного и элитного интеллекта.uk_UA
dc.description.abstractBased on the analysis and evaluation of the national administrative body, it has been concluded that there is a real threat of "intellectual default" of the country as a result of the loss of positive motivation for self-development and creative work for the country’s benefit by its functionaries. For the purpose of intellectualization of the body through the use of non-formal and informal education, the conceptual model of the relationship between the needs that lead people to actions aimed at their satisfaction through the acquisition of the knowledge and education, as well as correspondentto the education and the amount of knowledge distribution of human communities in which these functionaries should be positioned among the intellectual strata of the pyramid of intellectual stratification only in the elite strata of extraordinary intelligence.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectпрофесіоналізаціяuk_UA
dc.subjectінтелектуалізаціяuk_UA
dc.subjectуправлінняuk_UA
dc.subjectфункціонериuk_UA
dc.subjectпотребиuk_UA
dc.subjectмотивиuk_UA
dc.subjectзнанняuk_UA
dc.subjectосвітаuk_UA
dc.subjectформальнаuk_UA
dc.subjectнеформальнаuk_UA
dc.subjectінформальнаuk_UA
dc.subjectрозвитокuk_UA
dc.subjectпрофессионализацияuk_UA
dc.subjectинтеллектуализацияuk_UA
dc.subjectуправлениеuk_UA
dc.subjectфункционерыuk_UA
dc.subjectпотребностиuk_UA
dc.subjectмотивыuk_UA
dc.subjectзнанияuk_UA
dc.subjectобразованиеuk_UA
dc.subjectформальноеuk_UA
dc.subjectнеформальноеuk_UA
dc.subjectинформальноеuk_UA
dc.subjectразвитиеuk_UA
dc.subjectprofessionalizationuk_UA
dc.subjectintellectualizationuk_UA
dc.subjectthe managementuk_UA
dc.subjectthe functionariesuk_UA
dc.subjectneedsuk_UA
dc.subjectmotivesuk_UA
dc.subjectknowledgeuk_UA
dc.subjecteducationuk_UA
dc.subjectformaluk_UA
dc.subjectnon-formaluk_UA
dc.subjectinformaluk_UA
dc.subjectdevelopmentuk_UA
dc.titleПіслядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов'язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу Україниuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4786p.pdf913.62 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.