Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6421
Title: Опора шарошки долота
Authors: Воробйов, М. С.
Квас, М. І.
Воробйов, В. М.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 76238 С2 Україна, МПК E21B 10/22, F16C 19/49. Опора шарошки долота / Воробйов М. С., Квас М. І., Воробйов В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20040604267 ; заявлено 03.06.2004. ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. – 2 с. : іл.
Abstract: Опора шарошки долота, яка містить корпус шарошки, цапфу, кульки та ролики, яка відрізняється тим, що ролики виконані на периферійних частинах конічними з вершиною конуса на осі обертання шарошки і з фасонно-вгнутою поверхнею обертання в середній частині та розміщені між кульками з боку корпусу шарошки з можливістю контакту з кульками фасонно-вгнутою частиною в двох точках, рознесених вздовж осі ролика протилежно від меридіанного перерізу кульок таким чином, що радіуси ролика в цих точках в площині, перпендикулярній площині його обертання, більші за радіус кульки в 1,05-1,1 рази, а на буртиках цапфи виконані внутрішні проточки з можливістю взаємодії коченням з конічними частинами роликів з боку, протилежного точці взаємодії цапфи з кульками.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6421
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76238 С2.pdf134.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.