Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6485
Title: Спосіб прогнозування техногенного забруднення повітря, грунтів, водних горизонтів
Authors: Пендерецький, О. В.
Горбійчук, М. І.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92971 С2 Україна, МПК G01N 33/00. Спосіб прогнозування техногенного забруднення повітря, грунтів, водних горизонтів / Пендерецький О. В., Горбійчук М. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200905147 ; заявлено 25.05.2009. ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. – 10 с. : іл.
Abstract: Спосіб прогнозування техногенного забруднення повітря, ґрунтів, водних горизонтів, що включає гідродинамічні дослідження, збір та аналіз проб хімічних елементів і сполук, характерних для забруднюючих речовин, за якими оцінюють характер і ступінь забруднення, який відрізняється тим, що додатково оцінюють сучасний екологічний стан повітря і ґрунтів за екологічними показниками в зоні впливу техногенно небезпечних об'єктів, отримані показники зводять у бази даних і порівнюють з нормативними, складають комплекс комп'ютерних еколого-техногеохімічних карт, як за окремими компонентами довкілля і окремими елементами забруднювача, так і синтетичної інтегральної карти, на якій визначають зони екологічної небезпеки різного ступеня, на наступному етапі здійснюють екологічний моніторинг, згідно з яким, безперервно стежать за змінами кожного компонента на певний час спостережень, результати досліджень вводять в базу даних екологічної інформації, дані з якої подають в нейронну мережу, де згідно з розрахунковим алгоритмом по отриманій послідовності попередніх даних нейронна мережа формує рішення про те, чому повинно дорівнювати значення досліджуваної послідовності у майбутньому, на підставі отриманої інформації складають прогнозні аналітичні та синтетичні карти, та приймають управлінські рішення про введення відповідної керуючої дії до зміни техногенної ситуації, для чого нейронна мережа ідентифікує параметри, необхідні для формування відповідного керуючого сигналу і одночасно відслідковує змінні параметри навколишнього середовища і пристосовується до них.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6485
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92971 С2.pdf718.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.