Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6884
Title: Спосіб випробування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку
Authors: Бурда, М. Й.
Роп’як, Л. Я.
Бурда, Ю. М.
Рогаль, О. В.
Перепічка, В. В.
Витвицький, В. С.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 117625 C2 Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб випробування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку / Бурда М. Й., Роп’як Л. Я., Бурда Ю. М., Рогаль О. В., Перепічка В. В., Витвицький В. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2017 00398 ; заявлено 16.01.17 ; опубл. 27.08.18, Бюл. № 16. – 9 с. : іл.
Abstract: Об'єкт винаходу: спосіб випробовування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку. Галузь застосування: випробовувальна техніка для трибологічних досліджень матеріалів та покриттів. Суть винаходу: спосіб, що включає встановлення циліндричного зразка із матеріалу, що досліджується, відносно циліндричного кільцевого притира шляхом суміщення його осі з радіусом-вектором циліндричного кільцевого притира, який обертається навколо вертикальної осі та має осцилююче осьове переміщення, створення навантаження між торцевою поверхнею циліндричного зразка і кільцевим притиром та подачу частинок абразиву в зону тертя. Циліндричному зразку надають обертання навколо його осі, розміщують відносно циліндричного кільцевого притира таким чином, що вісь циліндричного зразка знаходиться у площині, паралельній до осі обертання циліндричного кільцевого притира, і зміщена відносно осі обертання кільцевого притира в напрямку вектора його лінійної швидкості, направленого всередину клиноподібної щілини, утвореної між робочою поверхнею циліндричного кільцевого притира і торцевою поверхнею зразка, при цьому величину зміщення при контакті циліндричного зразка із внутрішньою (зовнішньою) робочою поверхнею визначають із виразу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6884
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117625.pdf334.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.