Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7294
Title: Модель процесу складкоутворення та формування розривних порушень у Бориславсько-Покутській зоні Передкарпатського прогину
Authors: Жученко, Г. О.
Михайлів, І. Р.
Гоптарьова, Н. В.
Горванко, Г. Д.
Keywords: Бориславсько-Покутська зона
локальні структури
кількісні показники
механізм формування
тектонічні напруги
Boryslav-Pokyttia zone
local structures
quantitative indicators
dynamics of formation
tectonic stress
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Модель процесу складкоутворення та формування розривних порушень у Бориславсько-Покутській зоні Передкарпатського прогину / Г. О. Жученко, І. Р. Михайлів, Н. В. Гоптарьова, Г. Д. Горванко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2019. - № 1. - С. 7-16.
Abstract: Актуальність досліджень зумовлена детальним вивченням особливостей геологічної будови Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину і зокрема локальних структурних форм як можливих пасток нафти і газу для надійного прогнозування нафтогазоносності надр. Бориславсько-Покутська зона Передкарпатського прогину відноситься до найстаріших в Україні нафтогазовидобувних регіонів, вуглеводневий потенціал якого далеко ще не вичерпаний. Складна блокова будова структур Бориславсько-Покутської зони вимагає розроблення специфічних методик ведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ. В цьому плані важливе значення має визначення характеру розподілу локальних структур та особливостей їх морфологічних форм на досліджуваній території. Актуальним також залишається питання щодо трасування тектонічних порушень та визначення їх екранувальної здатності, від чого залежить можливість існування покладів вуглеводнів. Вирішення цих питань дозволить значно підвищити геологічну ефективність пошуково-розвідувальних робіт на площах Бориславсько-Покутської зони. На сучасному етапі розвитку наук про Землю широко впроваджується комп'ютерна обробка геологічних даних. Тому поряд з традиційним підходом до опису структур як можливих пасток нафти і газу,необхідно проводити аналіз їх кількісних (числових) параметрів, що дозволяє більш аргументовано підтвердити встановлені закономірності. Оперування великими масивами кількісних показників локальних структур і встановленими між ними залежностями дає можливість моделювати процеси, що їх сформували, та визначати закономірності їх поширення. До найважливіших наукових і практичних результатів слід віднести: ранжування локальних структур Бориславсько-Покутської зони за кількісними показниками, яка містить чотири групи структур в залежності від морфологічних особливостей їх будови; досліджені умови формування морфологічних різновидів локальних структур та характер розподілу в них тектонічних деформацій. За результатами геолого-математичного моделювання за комплексом кількісних показників встановлено, що локальні структури з певними морфологічними особливостями, які відображаються в різній мірі порушеністю їх форми, сформовані тектонічними рухами різної величини і напрямку їх прикладання та описуються властивими тільки їм числовими параметрами. Результати досліджень розподілу тектонічних напруг і деформацій, які можна оцінити за кількісними показниками, сприятимуть більш надійному прогнозуванню нафтогазоносності надр, що дозволить значно підвищити геологічну результативність геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на площах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину.
The topicality of the research is determined by the detailed study of the peculiarities of the geological structure of Boryslav-Pokuttia zone of the Precarpathian deflection, in particular of local structural forms as probable traps for oil and gas, for reliable prediction of the oil and gas potential of the subsoil. Boryslav-Pokuttia zone of the Precarpathian deflection refers to one of the oldest oil and gas producing regions in Ukraine. Its hydrocarbon potential is far from being exhausted. The complex block structure of Boryslav-Pokuttia zone requires the development of specific methods for conducting oil and gas prospecting. In this regard, determining the distribution nature of the local structures and specifying the peculiarities of their morphological forms in the area under investigation are of great importance. The issue of tracing tectonic disturbances and determining their screening ability which determines the possible existence of hydrocarbon deposits remains to be an urgent matter. Solving these issues will significantly improve the geological efficiency of prospecting and exploration in the areas of Boryslav-Pokuttia zone. At the modern stage of the Earth sciences development computer processing of geological data is widely used. Therefore, along with the traditional approach to describing structures as potential traps for oil and gas, it is necessary to analyze their quantitative (numerical) parameters. It gives a possibility to confirm the established regularities more reasonably. Handling large array of quantitative indicators of local structures and the dependencies established among them makes it possible to simulate the processes that formed them and to determine the regularities of their distribution. The most important scientific and practical results include: the quantitative indicators ranking of the local structures of Boryslav-Pokuttia zone (the ranking contains four groups of structures classified according to their morphological texture); the investigated conditions for the formation of morphological varieties of local structures and the character of the distribution of tectonic deformations in them. The results of geological and mathematical simulation according to a complex of quantitative indicators help to state that local structures with certain morphological features, which are revealed to various extent in their deformations, are formed by tectonic movements of different magnitude and direction and are described by the numerical parameters peculiar only to them. Investigating the distribution of tectonic stresses and deformations, which can be estimated in quantitative indicators, will contribute to a more reliable prediction of the oil and gas potential of the subsoil. In its turn, it will improve significantly the geological performance of oil and gas prospecting in the areas of Boryslav- Pokuttia zone of the Precarpathian deflection.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7294
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2019 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7113p.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.