Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7437
Title: Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції
Authors: Опар, Н. В.
Keywords: вища освіта
державне управління
євроінтеграція
європейський освітній простір
заклад вищої освіти
системи управління якістю
якість вищої освіти
higher education
state administration
European integration
European educational space
European educational space
quality management system
higher education quality
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Опар, Наталія Василівна Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 03.10.19 / Н. В. Опар. - Івано-Франківськ, 2019. - 249 с. - 208-233.
Abstract: Дисертацію присвячено тeopeтичному комплексному дослідженню дepжaвнoгo yпpaвлiння зaбeзпeчeнням якocтi вищoї ocвiти України вiдпoвiднo дoумов європейської інтеграції Укpaїни. Визначено сутність поняття «якість вищої освіти», надано рекомендації щодо покращення забезпечення якості вищої освіти, обґрунтовано підходи та пріоритетні напрями удосконалення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проаналізовано та узагальнено сучасні наукові дослідження щодо розуміння суті і змісту обраної теми. Враховуючи праці вітчизняних вчених стосовно періодизації становлення та розвитку системи вищої освіти в Україні загалом, виокремлено п’ять етапів становлення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні за роки незалежності: початковий (1991-1996 рр.), адаптаційний (1997-2000 рр.), етап становлення (2001-2005 рр.), етап утвердження (2006-2013 рр.) та сучасний, починаючи від 2014 р.
The dissertation is devoted to the theoretical complex study of the public administration of higher education quality assurance of Ukraine under conditions of the European integration of Ukraine. The essence of the higher educationquality is defined, recommendations on improving the higher educationquality assurance are given, the approaches and priority directions of improvement of the higher education quality assurancesystem in Ukraine are grounded. Modern scientific researches on understanding the essence and the content of the research topic are analyzed and summarized. Taking into account the works of the domestic scientists concerning the periodization of formation and development of the higher education system in Ukraine in general, five stages of formation of the higher education quality assurance system in Ukraine during the years of independence were identified: the initial stage (1991-1996), the stage of adaptation (1997-2000), the stage of formation (2001-2005), the stage of approval (2006-2013) and the modern stage (beginning from 2014 till nowadays).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7437
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d672.docx2.56 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.