Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7442
Title: Публічно-приватне партнерство при освоєнні ресурсів сланцевого газу в Україні
Other Titles: public-private partnership in the development of shale gas resources in Ukraine
Authors: Витвицький, Я. С.
Keywords: публічно-приватне партнерство
сланцевий газ
характеристики сланцевих формацій
вміст газу
продуктивність свердловин
ціна беззбиткового видобутку сланцевого газу
ефективність інвестицій
капіталізація ресурсів сланцевого газу
public-private partnership
shale gas
characteristics of shale formations
gas content
wells productivity
the cost of unprofitable shale gas extraction
investment efficiency
capitalization of shale gas resources
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Витвицький, Я. С. Публічно-приватне партнерство при освоєнні ресурсів сланцевого газу в Україні / Я. С. Витвицький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 7-20.
Abstract: У статті розглянуто можливості використання інституту публічно- приватного партнерства в освоєнні ресурсів природного газу зі сланцевих формацій. Економічна доцільність публічно-приватного партнерства під час освоєння цих ресурсів зумовлена необхідністю подолання недоліків в системі природокористування та застосування дієвого інституту громадянської власності на природні ресурси. Розглянуто особливості публічно-приватного партнерства в освоєнні природних ресурсів, можливості застосування різних видів угод, методичні підходи до формування інформації, необхідної для їх укладання, яка стосується вмісту газу у сланцевих формаціях, прогнозування продуктивності свердловин, граничної межі витрат, за яких можливий рентабельний видобуток сланцевого газу, капіталізації ресурсів сланцевого газу. Встановлено критерії для виділення найбільш перспективних зон сланцевих формацій («sweеt spots» - солодких місць) на значних площах їх поширення, що є головним завданням геологорозвідувальних робіт з метою пошуків, розвідки та видобування сланцевого газу. Досліджено, що при укладанні угод про публічно-приватне партнерство важливе значення мають інститути фінансизації видобування сланцевого газу, ключова роль серед яких належить капіталізації природних ресурсів – процесу перетворення факторів виробництва у капітал. Описано методику капіталізації ресурсів сланцевого газу у надрах, яка дасть змогу застосувати концепцію проектного інвестування. Визначено напрями вдосконалення інституту публічно-приватного партнерства в освоєнні ресурсів сланцевого газу.
The article considers the possibilities of using the institution of public-private partnership in the development of natural gas resources from shale formations. The economic expediency of using public-private partnership in the development of these resources is due to the need to overcome deficiencies in the existing system of nature management and the use of an effective institute of civil ownership of natural resources. Features of public-private partnership in the development of natural resources, the possibility of applying various types of transactions, methodical approaches to the formation of information necessary for their conclusion, relating to the content of gas in slate formations, forecasting the productivity of wells, the marginal cost limits, at which a profitable extraction of shale gas is possible , capitalization of shale gas resources. The criteria for the selection of the most promising zones of "sweeps spots" (sweet places) are established on significant areas of their distribution, which is the main task of exploration for the purpose of exploration, exploration and extraction of shale gas. It was investigated that the institutions of financing shale gas extraction are important in concluding public-private partnership agreements, the key role of which is the capitalization of natural resources - the process of conversion of factors of production into capital. The method of capitalization of shale gas resources in the subsoil is described, which will enable application of the concept of project investment. The directions of perfection of the institute of public-private partnership during development of shale gas resources are determined.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7442
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7122p.pdf297.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.