Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7443
Название: Теоретичний аналіз підходів до організації взаємодії переговорних груп країн-контрагентів на міжнародних енергоринках
Другие названия: Theoretical analysis of approaches to organization of the interaction of negotiation groups of countries on international energy markets
Авторы: Кісь, Г. Р.
Бно-Айріян, М. К.
Ключевые слова: енергія
ресурс
переговори
сторони
суб’єкти
об’єкти
коефіцієнт
суб’єктність
структура
функції
дипломатія
результат
energy
resource
negotiations
parties
subjects
objects
coefficient
subjectivity
structure
functions
diplomacy
result
Дата публикации: 2019
Издательство: ІФНТУНГ
Библиографическое описание: Кісь, Г. Р. Теоретичний аналіз підходів до організації взаємодії переговорних груп країн-контрагентів на міжнародних енергоринках / Г. Р. Кісь, М. К. Бно-Айріян // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 21-31.
Краткий осмотр (реферат): У статті на основі теоретичного аналізу розглянуто можливі варіанти взаємодії між сторонами міжнародних переговорних процесів, представлених у вигляді типової переговорної пари – системи з двох функціональних ланок – переговорних груп від сторін-учасниць, кожна з яких може використовувати відомі технології пошуку і прийняття рішень щодо досягнення взаємовигідних і взаємоприйнятних угод за умови відсутності кращих альтернатив переговорним рішенням (BATNA). Продемонстровано, що результати взаємодії і переговорів двох незалежних функціональних ланок залежить від значення т. зв. коефіцієнтів суб’єктності кожної з них як співвідношення між кількістю об’єктів її впливу до кількості суб’єктів в системі державного управління, які можуть впливати на поведінку і рішення групи. Доведено, що за умови відсутності кращих альтернатив переговорним рішенням (BATNA) коефіцієнти суб’єктності сторін повинні бути приблизно рівними. Продемонстровано, що суб’єктність вітчизняних переговорних груп у сфері енергодипломатії є низькою, і виявлено, що підвищенню їх рівня суб’єктності може сприяти створення спеціалізованої енергодипломатичної структури з підпорядкуванням Адміністрації Президента України і наповненням спеціально підготовленими фахівцями з професійною дипломатичною освітою і досвідом роботи у сфері енергозабезпечення національного господарства, що мінімізують вплив на вітчизняну енергодипломатію і укладені нею міжнародні угоди чинників, спрямованих на зумисну деформацію останніх на користь зовнішніх стратегічних гравців, корупційних схем внутрішніх бізнесових структур та їх угруповань.
Based on the theoretical analysis of possible options for interaction between the parties to international negotiation processes, presented in the form of a typical negotiating pair, namely a system of two functional units, negotiating groups from the parties, each of which can use well-known searching and decision-making technologies to achieve mutually beneficial and mutually acceptable solutions in the absence of the Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA), the article demonstrates that the results of interaction and negotiations between two independent functional units depend on the value of so-called coefficients of their subjectivity calculated as a ratio of the number of objects of its influence to the number of subjects in the system of public administration, which can influence the behaviour and decisions of the group. The article proves that in the absence of the Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA), the subjectivity coefficients of the parties should be approximately equal. It demonstrates that the subjectivity of national negotiation groups in the field of energy diplomacy is low and determines that an increase in the level of their subjectivity can be facilitated through the establishment of a specialised energy diplomatic structure subordinate to the Presidential Administration of Ukraine, which will hire specialists with professional diplomatic education and experience in the field of the national economy energy provision, thus minimising the influence of the factors aimed at a deliberate deformation of the latter in favour of foreign strategic players, corruption schemes of internal business structures, their associations, etc. on the national energy diplomacy and the concluded international treaties.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7443
Располагается в коллекциях:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
7123p.pdf276.33 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.