Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7451
Title: Інноваційний розвиток інфраструктури та стала індустріалізація
Other Titles: Innovative infrastructure development and sustainable industrialization
Authors: Лесік, І. М.
Keywords: інфраструктура
інновація
сталий розвиток
індустріалізація
глобалізація
ресурсний потенціал
infrastructure
innovation development
industrialization
globalization
resource potential
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Лесік, І. М. Інноваційний розвиток інфраструктури та стала індустріалізація / І. М. Лесік // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 109-116.
Abstract: У статті досліджено сутність, передумови формування та розвитку інноваційної інфраструктури на шляху до сталої індустріалізації. Автор розглянув сучасні тенденції технологічного розвитку інфраструктури України, які в умовах глобалізації потребують кардинальних перетворень з метою подолання економічної відсталості та виходу країни на якісно новий рівень індустріалізації. Зіставлено тенденції інноваційного розвитку інфраструктури за допомогою індикаторів «Глобального індексу конкурентоспроможності», «Глобального інноваційного індексу» та інших результативних показників, які демонструють ресурсний потенціал країни і пояснюють її позицію у світових рейтингах. Окреслено слабкі сторони та ризики пов’язані з урбанізацією, забрудненням довкілля, вичерпністю ресурсів тощо. Обґрунтовано причиново-наслідковий зв'язок політичних, інституційних, соціально-економічних, екологічних та інших факторів на шляху до сталої індустріалізації. Доведено, що основні пріоритети кожної країни у визначенні стратегії розвитку інфраструктури та сталої індустріалізації насамперед повинні бути орієнтовані на здоровий прагматизм та національні інтереси. Досліджено, що значної уваги вимагає оптимізація податкового навантаження; дотримання певної пропорції між галузями народного господарства; проведення децентралізації влади; вдосконалення антимонопольної політики; розроблення і запровадження ефективної політики для зменшення антропогенного навантаження; використання альтернативної енергетики; підготовка і перепідготовка кадрів та багато інших аспектів, які є складниками комплексного підходу у реалізації стратегії, орієнтованої на конкурентоспроможність, інновації та сталий розвиток.
The article examines the essence, preconditions of formation and development of innovative infrastructure on the course to sustainable industrialization. The author considers the modern tendencies of technological infrastructure development of Ukraine. Such tendencies Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості 110 ISSN 2409–0948. 2019. № 1 (19) while globalization demand radical transformations for overcoming of economic backwardness that step up the country on the new level of industrialization. We comparatively evaluated development tendencies of innovative infrastructure using «Global Competitiveness Index», «Global Innovation Index» and several other indicators, demonstrated the resource potential of the country and explained its position in the world ranking. We outlined the shortcomings and risks associated with urbanization, environmental pollution, limited resources, etc. The article shows the causal link between political, institutional, socio-economic, environmental and other factors on the road to sustainable industrialization. It has been proved that the main priorities of each country in defining the strategy of infrastructure development and sustainable industrialization should be focused on healthy pragmatism and national interests. We investigated that the optimization of the taxational load; observance of a certain proportion between sectors of the national economy; decentralization of power; improvement of antimonopoly policy; development of an effective policy request to reduce anthropogenic load; use of alternative energy; training and retraining of staff and many other aspects requires intensified attention. These aspects are the constitute of an integrated approach to the implementation of strategic orientations for competitiveness, innovation and sustainable development.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7451
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7131p.pdf225.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.