Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7455
Title: Глобалізація міжнародних фінансових ринків
Other Titles: Globalization of international financial markets
Authors: Туболець, І. І.
Ткаліч, О. В.
Keywords: фінансова глобалізація
процес
суб’єкти
сегменти
фінансовий сектор
фінансові потоки
financial globalization
process
entities
segments
financial sector
financial flows
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Туболець, І. І. Глобалізація міжнародних фінансових ринків / І. І. Туболець, О. В. Ткаліч // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 133-141.
Abstract: У статті розглянуто одну із частин глобалізації – глобалізація фінансових ринків. Досліджено міжнародні фінансові інституції, що у сукупності утворюють міжнародну фінансову інфраструктуру та головні суб’єкти фінансової глобалізації. Розглянуто сегменти глобального фінансового ринку, до яких відносяться глобальний ринок позикового капіталу, глобальний фондовий ринок, інші глобальні фінансові ринки (дорогоцінних металів, страхування нерухомість), глобальний валютний ринок. Наведено перспективи глобальних фінансових ринків, а саме: високі світові стандарти; більш вищий рівень диверсифікованості; більш вища ліквідність; професійне управління ризиками. Установлено, що в основі глобалізації фінансової системи лежить взаємодія таких явищ: технічний прогрес; зростаюча конкуренція: з одного боку, між кредитними й фінансовими установами на фінансових ринках, а з іншого, – між самими фінансовими ринками внаслідок значного розвитку інформаційних технологій і телекомунікацій; реструктуризація кредитних і фінансових; широка інтернаціоналізація бізнесу через посилення транснаціонального характеру діяльності корпорацій; консолідація регіональних інтеграційних об’єднань (у Європі - Економічний і валютний союз); послаблення твердого контролю щодо здійснення міжнародних угод, пов’язаних з рухом капіталу фондових бірж; макроекономічна стабілізація й реформи в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, які створили сприятливий клімат для іноземних інвесторів; широке використання «принципу важеля». Досліджено, що до загальносвітових тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації належать інтеграція міжнародних ринків капіталу; злиття фінансових установ; тенденція до збільшення спекулятивних операцій на фінансових ринках; фінансові кризи. Доведено, що становлення глобального фінансового простору представлене збільшенням міжнародних фінансових потоків, обсягів усіх видів міжнародних трансакцій, зростанням кількості компаній та фінансових груп, які проводять свою діяльність за межами національних фінансових систем.
The article deals with one of the components of globalization - the globalization of financial markets. The article considers financial markets, which are the component of globalization. The study investigates the international financial institutions that together form the international financial infrastructure and the main subjects of financial globalization. The study investigates the international financial institutions, which collectively form the international financial infrastructure and main subjects of financial globalization. The segments of the global financial market, which include the global debt market, the global stock market, other global financial markets (precious metals, real estate insurance), the global currency market, are considered. The article considers the segments of the global financial market, such as the global debt market, the global stock market, the global currency market and other global financial markets (precious metals, real estate insurance etc.). The article presents the prospects of global financial markets, such as high world standards, higher level of diversification, higher liquidity and professional risk management. It is established that the basis of the globalization of the financial system lies in the interaction of such phenomena as: technological progress; growing competition: on the one hand, between lending and financial institutions in the financial markets, and on the other hand, between the financial markets themselves, due to the significant development of information technology and telecommunications; restructuring of credit and financial; wide internationalization of business due to the increasing transnational nature of corporations; consolidation of regional integration associations (in Europe - Economic and Monetary Union); weakening of the firm control over the implementation of international agreements related to the movement of capital stock exchanges; - macroeconomic stabilization and reform in a number of developing and transition countries that have created a favorable climate for foreign investors; widespread use of the "principle of the lever". We investigated that the integration of international capital markets, merger of financial institutions, the tendency to increase speculative operations in the financial markets and financial crises are the global trends in the development of international financial markets in the requisition of globalization. It is proved that the, the emergence of the global financial space is represented by an increase in international financial flows, volumes of all types of international transactions, an increase in the number of companies and financial groups that operate outside of the national financial systems.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7455
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7135p.pdf207.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.