Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/791
Title: Аналіз ускладнень при експлуатації газових і газоконденсатних свердловин та шляхи боротьби з ними
Authors: Воловецький, В. Б.
Витязь, О. Ю.
Коцаба, В. І.
Щирба, О. М.
Витвицька, О. М.
Keywords: свердловина
шлейф
накопичення рідшій
гідратоутворення
метанол
солевідкладення
корозія
well
Ieatf line
fluid accumulation
hydrate formation
methanol
salt deposition
corrosion
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Аналіз ускладнень при експлуатації газових і газоконденсатних свердловин та шляхи боротьби з ними / В. Б. Воловецький, О. Ю. Витязь, В. І. Коцаба [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2015. - № 2(39). - С. 78-88.
Abstract: Висвітлено основні ускладнення, які виникають під час експлуатації газових та газоконденсатних свердловин. Дані проблеми розглянуто на прикладі свердловин ЮлІЇвського та Пасічнянського цехів з видобування нафти, газу та конденсату і запропоновано комплекс заходів для їх усунення. Так, для боротьби з гідратоутвореннями в газоконденсатних свердловинах ЮлІЇвського НГКР рекомендовано здійснювати подачу метанолу інгібіторопроводами на устя свердловин. Крім цього, необхідно здійснювати періодичні закачування інгібітора гідратоутворення у газоконденсатні свердловини та їх шлейфи різними способами за допомогою пересувного насосного агрегату. Підбір необхідного способу потрібно здійснювати, виходячи з експериментальних досліджень індивідуально для умов конкретної газової або газоконденсатної свердловини. Запропоновано ефективний спосіб боротьби з гідратоутвореннями в шлейфах газоконденсатних свердловин за рахунок руху швидкісного газового потоку разом з інгібітором гідратоутворення, що дозволить збільшити період безгідратної експлуатації. Для видалення рідини, яка накопичується в газоконденсатних свердловинах ЮлІЇвського НГКР; необхідно здійснювати періодичні закачування розчину ПАР різної марки та концентрації у затрубний простір свердловин та шлейфи. Проаналізовано роботу газоконденсатної свердловини Пасічнянського цеху Битків-Бабченського НГКР в умовах солевідкладення. Для вибору оптимального способу боротьби з солевідкладеннями необхідно провести дослідження з метою визначення складу та характеру відкладень, пластової води і газу. За умов свердловини Битків-Бабченського НГКР рекомендується закачування інгібітора солевідкладення в затрубний простір, а також необхідно розглянути доцільність періодичного закачування розчинів кислот. Розглянуто способи боротьби з внутрішньою та зовнішньою корозією газоконденсатних свердловин ЮлІЇвського ЦВНГК, підземного та наземного обладнання. Для підтримання протикорозійного захисту на свердловинах необхідно здійснювати закачування розчину інгібітора корозії, а також розглянути можливість використання ліфтових труб з спеціальним покриттям, склопластикових НКТ.
The main troubles happening during gas and gas condensate wells operations are highlighted. These issues have been considered on the example of YuJiivsk and Pasichniansk fields ofoil gas and gas condensate production and the set of activities for their elimination have been suggested. Thus, to prevent hydrates formation in gas condensate wells in the Yutiivsk oil and gas condensate field it is recommended to carry out methanol supply through inhibitor lines to the wellhead. Besides that, it is necessary to perform periodical injection of hydrate formation into gas condensate wells and their lead lines by different ways with the help of movable pumping unit. The selection of the necessary method should be done due to experimental investigations, separately for the conditions of the certain gas or gas condensate well It was suggested to use the efficient method of eliminating hydrate formation in lead lines ofgas condensate wells for the account of rapid gas flow motion together with hydrate formation inhibitors which will enable to increase the time of hydrate-free operation. To remove fluid which is accumulated in gas condensate wells of the Yuliivsk oil and gas condensate field it is necessary to do periodical injection of surfactant svluiion of different grades and concentration into the annuius of weils and lead lines. I ne operation of gas condensate well of Pasichniansk area in the Bytkiv-Babchensk oil ana gas condensate field under the conditions of salt deposition has been analyzed. For the selection cf optimum method of eliminating salt deposition it is necessary to conduct the research with the purpose of defining the composition and the character of depositions, water and gas. Due to conditions of Bytkiv-Babchensk oil and gas condensate field it is recommended to pump the inhibitor of salt deposition into the annuius and also it is necessary to consider practical periodical injection of acid solutions. The ways of eliminating interior and exterior corrosion inside gas condensate wells of the Yuliivsk area of oil and gas condensate production, underground and surface equipment have been considered To maintain anti-corrosive protection in the wells it is necessary to perform the injection of corrosion inhibitor solution and also to consider the possibility of using liftpipes with special cover and glass-plastic tubing.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/791
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2015 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5133p.pdf335.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.