Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8442
Title: Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств
Authors: Камінська, І. Б.
Keywords: управління витратами на працівників
кошторис витрат на працівників
нафтогазовидобувні підприємства
ефективність управління витратами на працівників
матриця соціальних індикаторів ефективності управління витратами на працівників
сценарії розвитку
система підтримки прийняття рішень
управление затратами на работников
смета расходов на работников
нефтегазодобывающие предприятия
эффективность управления затратами на работников
матрица социальных индикаторов эффективности управления затратами на работников
сценарии развития
система поддержки принятия решений
costs management for workers
cost estimates for workers
oil and gas companies
costs management effectiveness for workers
matrix of social indicators of the costs management effectiveness for workers
scripts of development
decision support system
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Камінська, Ірина Богданівна Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 07.07.15 / І. Б. Камінська. - Івано-Франківськ, 2015. - 260 с. : іл., рис., табл. - 185-200.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є удосконалення і подальший розвиток теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо формування витрат на працівників та оцінювання ефективності управління такими витратами на нафтогазовидобувних підприємствах. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: дослідити генезис понятійно-категоріального апарату витрат на працівників, визначити сутність витрат на працівників та їх класифікаційні ознаки для потреб управління; уточнити зміст поняття «управління витратами на працівників», обгрунтувати та розробити методичний підхід до оцінювання ефективності управління витратами на працівників на основі критичного аналізу існуючих підходів; виявити основні тенденції та особливості формування витрат на працівників та управління ними на вітчизняних підприємствах загалом і нафтогазовидобувних підприємствах зокрема; сформувати інформаційну базу для оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств; розробити модель оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств та відповідне організаційно-методичне забезпечення такого оцінювання; здійснити оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств Прикарпатського басейну на базі розробленої моделі та її організаційно-методичного забезпечення; розробити модель системи підтримки прийняття рішень для потреб управління витратами на працівників та на її основі визначити сценарні варіанти управлінських рішень щодо формування витрат на працівників.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8442
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d546.pdf219.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.