Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8965
Title: Оцінка екологічної ситуації в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції
Authors: Пендерецький, О. В.
Keywords: екологічний аудит
екологічний моніторинг
еколого-техногеохімічні карти
геохімічні коефіцієнти та показники
сумарні показники забруднення
прогноз розвитку екологічної ситуації
экологический аудит
экологический мониторинг
эколого-техногеохимические карты
геохимические коэффициенты и показатели
суммарные показатели загрязнения
прогноз развития экологической ситуации
ecological audit
ecological monitoring
ecological and technogeochemical maps
geochemical coefficients and indices
total indices of contamination
prognosis of development of ecological situation
Issue Date: 2005
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Пендерецький, Орест Володимирович Оцінка екологічної ситуації в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : в 2 т. : Дата захисту 12.10.05 / О. В. Пендерецький. - Івано-Франківськ, 2005. - 318 с. : 188-202.
Abstract: Мета роботи - розробити науково-теоретичні методи визначення сучасної екологічної ситуації (екологічного аудиту території) в зоні впливу Бурштинської ТЕС та заходів по захисту довкілля і здоров’я людей. Задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети: 1. Виконати порівняльний аналіз існуючих методів визначення сучасної екологічної ситуації та створити модель і технологію екологічного аудиту території. 2. Провести експериментальні дослідження - польові експедиційні та аналітичні роботи для визначення закономірностей розповсюдження забруднюючих речовин від Бурштинської ТЕС та їх впливу на природні ландшафти і їх компоненти - грунти, поверхневі води і донні відклади, атмосферне повітря, опади снігу та ґрунтові води. 3. Виконати комп’ютерне картографічне та математичне моделювання і прогноз стану довкілля з використанням новітніх ГІС - технологій. 4. Скласти карту сучасної екологічної ситуації та екологічного стану геоекоситем для організації моніторингу довкілля адміністративного району. 5. Запропонувати організаційні і технологічні заходи та технічні засоби для покращення стану довкілля у зоні функціонування потужного техногенно небезпечного енергетичного об’єкту. Об’єктом досліджень є техногенний вплив Бурштинської ТЕС на природні геоекосистеми Поділля, Прикарпаття та долини р. Дністра. Предмет досліджень - визначення екологічної ситуації на території впливу екологічно небезпечного потужного енергетичного об’єкту. Теоретико - методологічну основу дисертаційного дослідження складають принципи системного аналізу складних природно - антропогенних геоекосистем,
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8965
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d266.pdf45.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.