Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8972
Title: Удосконалення акустичних методів визначення типів та розмірів дефектів металоконструкцій
Authors: Попович, О. В.
Keywords: ультразвуковий контроль
п’єзоелектричний перетворювач
ультразвукові фазовані решітки
класифікація дефектів
металоконструкції
ультразвуковой контроль
пьезоэлектрический преобразователь
ультразвуковые фазированные решетки
классификация дефектов
металлоконструкции
ultrasonic control
piezoelectric transducer
ultrasonic phased array
defect classification
metal construction
Issue Date: 2016
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Попович, Ольга Василівна Удосконалення акустичних методів визначення типів та розмірів дефектів металоконструкцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.11.16 / О. В. Попович. - Івано-Франківськ, 2016. - 139 с. : іл., рис. - 118-128.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є вирішення актуальної науково-практичної задачі в галузі акустичних методів неруйнівного контролю - підвищення чутливості та інформативності ультразвукового контролю для визначення типу та розмірів виявлених дефектів металоконструкцій довготривалої експлуатації. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку методів та засобів ультразвукового контролю металоконструкцій для визначення їх фактичного технічного стану; - провести теоретичні дослідження з метою розроблення методу вибору параметрів п’єзоелектричних перетворювачів (ПЕП) ультразвукових фазованих решіток (УЗФР) та оброблення дефектоскопічної інформації для ідентифікації типу та розмірів дефектів порушення суцільності металоконструкцій; - виконати експериментальні дослідження удосконаленого методу визначення типу та розмірів дефектів металоконструкцій; -провести порівняльні випробування розробленого та діючого стандартизованого методів ультразвукової дефектоскопії та виконати апробацію запропонованої технології. Об’єктом досліджень є процес контролю технічного стану металоконструкцій тривалого експлуатування. Предметом дослідження є методи і засоби ультразвукового контролю металоконструкцій за допомогою технології УЗФР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8972
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d592.pdf9.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.