Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8973
Назва: Планування розвитку людського капіталу нафтогазових підприємств
Інші назви: Planning the development of human capital of oil and gas enterprises
Автори: Малиновська, Г. В.
Ключові слова: підприємство
енергетика
людський розвиток
планування
людський капітал
оцінка
інтелект
управління персоналом
менеджмент
навчання персоналу
цифровізація
соціалізація
аналіз
цифрові технології
enterprise, energy
human development
planning
human capital
assessment
intelligence
personnel management
management
personnel training
digitalization
socialization
analysis
digital technologies
Дата публікації: 2022
Видавництво: Івано-Франківськ
Бібліографічний опис: Малиновська, Галина Василівна Планування розвитку людського капіталу нафтогазових підприємств : дис. ... д-ра філософії : спец. 073 "Менеджмент" / Г. В. Малиновська. - Івано-Франківськ, 2022. - 228 с. : рис. - 221-225.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена постановці та вирішенню актуального завдання науки управління і адміністрування діяльністю підприємств – теоретичному і методологічному обґрунтуванню необхідності, доцільності і ефективності планування розвитку підприємства з використанням оригінальних моделі і технології управління інкрементальним розвитком людського капіталу його персоналу. У першому розділі «Теоретичні основи планування розвитку підприємств на основі людського капіталу» авторкою розглянуто сутнісні характеристики категорії «людський капітал» в контексті завдання розвитку підприємства, специфіку цієї категорії для умов еволюційних змін економічних систем, проаналізовано передумови, а також сформульовано завдання і очікувані результати впровадження процесу планування розвитку підприємства, в основу якого покладено плани з розвитку людського капіталу його персоналу. В розділі «Умови, технологія та інструменти планування ефективного розвитку і використання людського капіталу підприємства» зафіксовані концептуальні засади розвитку через управління нарощуванням людського капіталу його персоналу як множини особистостей, модель людського капіталу яких лягла в основу технологічного та інструментального забезпечення управління його розвитком і дозволила створити систему цільового управління необхідними підприємству інкрементальними змінами в стані його людського капіталу. В третьому розділі «Формування рекомендацій щодо реалізації ефективного управління розвитком людського капіталу нафтогазових підприємств» авторкою проаналізовано і оцінено стан ресурсного забезпечення, існуючих проблем розвитку людського капіталу нафтогазових підприємств, визначено цілі і завдання в контексті використання, а також реалізації розробленої програми експериментальної апробації запропонованого теоретико-методичного інструментарію планування розвитку людського капіталу підприємств нафтогазової галузі і програми впровадження результатів дисертаційного дослідження в процеси управління розвитком людського капіталу підприємств вітчизняної нафтогазової галузі.
The dissertation is devoted to setting up and solving the actual task of the science of management and administration of enterprise activities – theoretical and methodological substantiation of the necessity, expediency and effectiveness of planning the enterprise’ development using original models and technologies for managing the incremental development of the human capital of its personnel. In the first chapter «Theoretical foundations of enterprise development planning based on human capital» the author considered the essential characteristics of the «human capital» category in the context of enterprise development task. The specifics of this category for the conditions of evolutionary changes in economic systems are considered. The prerequisites are analyzed, as well as the tasks and expected results of the implementation of the enterprise development planning process, which is based on plans for the development of the human capital of its staff, are formulated. In the section «Conditions, technology and planning tools for the effective development and use of the human capital of the enterprise» the conceptual principles of development through the management of building up the human capital of its personnel as a set of individuals, the human capital model of which formed the basis of technological and instrumental support for the management of its development and allowed to create a system targeted management of incremental changes in the state of its human capital necessary for the enterprise. In the third chapter «Formulation of recommendations for the implementation of effective management of human capital development of oil and gas enterprises», the author analyzed and assessed the state of resource provision, existing problems of human capital development of oil and gas enterprises. The goals and objectives in the context of the use, as well as the implementation of the developed program of experimental approval of the proposed theoretical and methodological toolkit for planning the development of human capital of enterprises in the oil and gas industry and the program for implementing the results of the dissertation research into the processes of managing the development of human capital of enterprises of the domestic oil and gas industry are defined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8973
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
d733.pdf3.91 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.