Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9234
Title: Ефективність еколого-кліматичного та інших моделювань шляхом розподільних обчислень
Authors: Климчук, І. Я.
Keywords: розподільні обчислення
екологічне моделювання
кліматичне моделювання
обчислювальні потужності
суперкомп’ютер
проекти
глобальні проблеми
World Community Grid
distributed computing
environmental modeling
climate modeling
computing power
supercomputer
projects
global problem
World Community Grid
Issue Date: 2021
Publisher: Симфонія форте
Citation: Климчук, І. Я. Ефективність еколого-кліматичного та інших моделювань шляхом розподільних обчислень / І. Я. Климчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2021. - № 1. - С. 54-59.
Abstract: Сучасні наукові моделі потребують значних обчислювальних потужностей і доступу до можливостей суперкомп’ютерів. Для вирішення цієї проблеми використовується система розподільного обчислення BOINC, яка базується на відкритій програмній платформі університету Берклі для GRID обчислень –програмне забезпечення для розподілення між персональними комп’ютерами масиву інформації і подальшого математичного опрацювання. З даною системою працюють безліч університетів світу з багатьох країн для розв’язання поставлених завдань, та сформовані національні центри з розподільних обчислень, до яких входять безліч команд та поодиноких волонтерів. В Україні такий центр носить назву Український національнийгрід (УНГ) і є єдиною дослідницькою національною е-інфраструктуроюУкраїни, яка об’єднює в собі 39 ресурсних центрів науково-дослідних організацій (з них 29 належать НАН України). Інтегрованість УНГ в європейську систему допомагає спільно працювати над глобальними проблемами математики, екології та фізики, використовувати європейські ресурси для опрацювання та зберігання даних.
Modern scientific models require significant computing power and access to the capabilities of supercomputers. The solution to this problem is the Distributed Computing Interface BOINC, based on Berkeleyopen software platform for GRID computing. This is a software for distributing an array of information between personal computers and further mathematical processing. Many universities in the world work with this system to solve problems, and national centers for grid computinghave been established, which include many teams and individual volunteers.In Ukraine, thecenter is called the Ukrainian National Grid (UNG) and is the only research national e-infrastructure in Ukraine, which brings together 39 resource centers of research organizations (29 of which belong to the NAS of Ukraine). UNG’s integration into the European system helps to work together on global problems in mathematics, ecology and physics, useEuropean resources for data processing and storage.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9234
ISSN: 2415–3184
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2021. - №1 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8575p.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.