Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2515
Назва: Удосконалення системи моніторингу вуглеводневого забруднення території річкового басейну
Автори: Крайнюков, О. М.
Ключові слова: річковий басейн
вуглеводневе забруднення
система моніторингу
пункти спостережень
поверхневі води
підземні води
донні відклади
ґрунти
нафтопродукти
біотестування
речной бассейн
углеводородное загрязнение
система мониторинга
пункты наблюдений
поверхностные воды
подземные воды
донные отложения
почвы
нефтепродукты
биотестирование
river basin
hydrocarbon pollution
monitoring system
observation points
surface water
ground waters
sediments
soils
oil products
biotesting
Дата публікації: 2013
Видавництво: ІФНТУНГ
Бібліографічний опис: Удосконалення системи моніторингу вуглеводневого забруднення території річкового басейну / О. М. Крайнюков // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2013. - № 1. - С. 136-140.
Короткий огляд (реферат): На основі виконання натурних обстежень ділянки басейну р. Сіверський Донець в межах території Харківської області в районах зосередження великої кількості різномані- тних джерел вуглеводневого забруднення компонентів навколишнього природного сере- довища та лабораторних досліджень проб поверхневих, підземних вод, донних відкладів і ґрунтів за показниками вмісту нафтопродуктів і рівня загальної токсичності води і фітото- ксичності ґрунтів сформульовано рекомендації щодо удосконалення системи моніторингу вуглеводневого забруднення річкового басейну. С цією метою пропонується: пункти спо- стережень та контролю розміщувати з урахуванням специфіки функціонування і локаліза- ції джерел вуглеводневого забруднення (площадкових, точкових, лінійних); одночасно використовувати хімічні (вміст нафтопродуктів) і біологічні методи (визначення токсич- ності води і фітотоксичності ґрунтів) для комплексної оцінки екологічного стану терито- рії.
На основе выполнения натурных обследований участка бассейна р. Северсий До- нец в пределах территории Харьковской области в районах сосредоточения большого ко- личества разнообразных источников углеводородного загрязнения компонентов окружа- ющей природной среды и лабораторных исследований проб поверхностных, подземных вод, донных отложений и почв по показателям содержания нефтепродуктов и уровня об- щей токсичности воды и фитотоксичности почв сформулированы рекомендации по усове- ршенствованию системы мониторинга углеводородного загрязнения речного бассейна. С этой целью предлагается: пункты наблюдений и контроля размещать с учетом специфики функционирования и локализации источников углеводородного загрязнения (площадных, точечных, линейных); одновременно использовать химические (содержимое нефтепроду- ктов) и биологические методы (определение токсичности воды и фитотоксичности почв) для комплексной оценки экологического состояния территории.
The base on surveys of natural field of Siv. Donets River basin within the territory of the Kharkiv region in the areas of concentration of a wide source variety of hydrocarbon pollution of environmental components and laboratory samples of surface, groundwater, sediments and soils by indicators of oil products and level of general water toxicity and plant toxic of soils formulated recommendations for improving monitoring system of hydrocarbon pollution of river basin. According to this aim it proposes: observation and control points’ host-specific function and location of sources of hydrocarbon contamination (platform, point, line); while the use of chemical (oil content) and biological methods (determination of water toxicity and plant toxic influence of soil) for comprehensive assessment of ecological status territory.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2515
Розташовується у зібраннях:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2013. - №1 (7)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
26.pdf237.37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.