Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6373
Title: Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку
Authors: Лютак, І. З.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 50914 А Україна, МПК G01H 5/00. Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку / Лютак І. З. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001021357 ; заявлено 27.02.2001. ; опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку, який містить послідовно з'єднаний генератор імпульсів з приймально-передавальним перетворювачем, підсилювач, компаратор, перший вихід якого з'єднаний з входом першого тригера, а другий вихід з входом другого тригера, перший лічильник та другий лічильник, першу та другу схеми "і", який відрізняється тим, що додатково вводиться електронний ключ, детектор, лічильник луноімпульсів, перемикач, формувач коротких імпульсів, інвертор, схема "або", високостабільний кварцовий генератор, суматор, подільник, електронний ключ, перший вхід якого з'єднаний з виходом генератора імпульсів, а другий вхід - з виходом приймально-передавального перетворювача, вихід електронного ключа з'єднаний з входом підсилювача, перший вихід якого з'єднаний з входом детектора, а другий вихід з другим входом першої схеми "і", вихід детектора з'єднаний з входом лічильника луноімпульсів, вихід якого з'єднаний через перемикач з формувачем коротких імпульсів, вихід останнього з'єднаний з першим входом першої схеми "і", перший вихід якої з'єднаний з входом інвертора, а другий - з другим входом схеми "або", вихід інвертора з'єднаний з першим входом схеми "або", вихід якої з'єднаний з входом компаратора, перший вихід якого з'єднаний з входом першого тригера, а другий - з входом другого тригера, вихід першого тригера з'єднаний з першим входом другого лічильника, вихід другого тригера з'єднаний з другим входом першого лічильника, вихід високостабільного кварцового генератора з'єднаний з першим входом другої схеми "і", а другий вхід з'єднаний з другим виходом генератора імпульсів, перший вихід другої схеми "і" з'єднаний з першим входом першого лічильника, а другий - з другим входом другого лічильника, вихід першого лічильника і вихід другого лічильника з'єднаний відповідно з першим і другим входом суматора, вихід якого з'єднаний через подільник з входом відеоблока.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6373
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50914 A.pdf196.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.