Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8863
Title: Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу
Authors: Мацьків, Р. Т.
Keywords: соціальна відповідальність відокремлених структурних підрозділів
трансрегіональних господарюючих структур
гармонізація інтересів
соціальні інвестиції
соціальний діалог
місцеві громади
нефінансова звітність
ocial responsibility of separate organization departments of transregional economic
entities
harmonization of interests
social investments
social dialogue
local communities
non-financial reporting
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мацьків, Романа Тарасівна Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.12.11 / Р. Т. Мацьків. - Івано-Франківськ, 2011. - 196 с. - 227-248.
Abstract: Метою роботи є розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання CM як скла¬дника моторних палив. Для досягнення поставленої мети були сформовані такі основні завдання: -провести аналіз сучасного стану процесів і устаткування для екологі¬чно безпечного використання CM, динаміки шкідливого впливу відхідних га¬зів ДВЗ автомобільного транспорту на довкілля та шляхів зменшення цього впливу; - розробити екологічно безпечні технологічні процеси і устаткування вико-ристання CM як складника моторних палив на основі досліджень фізико- технічних властивостей сумішей CM з моторними паливами для ДВЗ та встанови¬ти оптимальний вміст CM у цих сумішах; - розробити методи і дослідне устаткування, на якому виконати експериме¬нтальні дослідження екологічних і експлуатаційних показників роботи ДВЗ на сумішах CM з товарними бензинами та дизельними паливами; - удосконалити методологію прогнозування розповсюдження в ґрунті шкід¬ливих компонентів, що викидаються з відхідними газами ДВЗ автомобільного транспорту; - провести промислову апробацію розроблених процесів та устаткування для використання CM як альтернативного моторного палива та економічно оціни¬ти одержані результати. Об’єкт дослідження - технологічні процеси утворення та використання в ДВЗ сумішей CM з товарними бензинами та дизельним паливом. Предмет дослідження - методи та засоби застосування CM, як складника альтернативних моторних палив.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8863
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d418.pdf17.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.