Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8971
Title: Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення
Authors: Пістракевич, О. В.
Keywords: європейська інтеграція
інституції Європейського Союзу
інституційна система ЄС
розширення ЄС
Європейська Рада
Рада
Європейська Комісія
Європейський Парламент
регуляторна політика
вироблення політики
европейская интеграция
институции Европейского Союза
институционная система ЕС
расширение ЕС
Европейский Совет
Совет
Европейская Комиссия
Европейский Парламент
регуляторная политика
выработка политики
European integration
institutes of European Union
institutional system of EU
enlargement of EU
European Council
Council
European Commission
European Parliament
regulatory policy
nolicv-making
Issue Date: 2015
Publisher: Київ
Citation: Пістракевич, Олена Володимирівна Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 10.07.15 / О. В. Пістракевич. - К., 2015. - 202 с. - 173-193.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розкриття теоретико-методологічних засад становлення і розвитку інституційної системи Європейського Союзу та обґрунтуванні можливостей застосування цього досвіду в процесі реформування національної системи державного управління в Україні. Для досягнення мети були сформульовані такі завдання: - здійснити аналіз сучасних теорій, концепцій і підходів до розуміння процесу становлення інституційної системи Європейського Союзу та її ролі в євроінтеграційних процесах; - узагальнити досвід функціонування інституційної системи ЄС в процесі реалізації політики розширення; - розкрити сутність, призначення та особливості основних інституцій Європейського Союзу як результату поступального розвитку інституційної системи; - уточнити зміст діяльності допоміжних інституцій Європейського Союзу в процесі його розширення; - виявити особливості становлення, розвитку та функціонування інституцій нових держав-членів Європейського Союзу в процесах європейської інтеграції; - охарактеризувати зміст процесу вироблення політики в Європейському Союзі та прийняття рішень як досвіду законотворення для України. Об’єкт дослідження - сучасна інституційна система Європейського Союзу як основа європейського врядування. Предмет дослідження - становлення та розвиток інституційної системи Європейського Союзу в умовах розширення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8971
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d548.pdf12.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.